ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูศักดิ์ จอมพุก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sakda Jampasa
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 9
2 สุรพล เช้าฉ้อง 7
3 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 6
4 เอมอร อังสุรัตน์ 5
5 สมนิมิตร พุกงาม 4
6 ณัฐพล พจนาประเสริฐ 3
7 บุญฤทธิ์ สินค้างาม 3
8 อัจฉรา ปทุมนากุล 3
9 พีรนุช จอมพุก 3
10 ภาวินี จันทร์วิจิตร 3
11 สกล ฉายศรี 3
12 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 2
13 นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 2
14 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 2
15 ผศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร 2
16 สุปราณี งามประสิทธิ์ 2
17 สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ 2
18 ศานิต เก้าเอี้ยน 2
19 เอ็จ สโรบล 2
20 อธิวัฒน์ ทรงพินิจ 1
21 คเณศ ตั้งสุริยานนท์ 1
22 กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ 1
23 คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม 1
24 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
25 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
26 อังคณา เพาะนิยม 1
27 Orawon Chailapakul 1
28 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
29 รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันตร์ 1
30 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
31 อ. เสน่ห์ บัวสนิท 1
32 ผศ. ระวีวรรณ สุวรรณศร 1
33 อัญมณี อาวุชานนท์ 1
34 ผศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ 1
35 อิสระพงศ์ บุตรจันทร์ 1
36 ชะบา จำปาทอง 1
37 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
38 ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
39 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
40 อ.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
41 ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 1
42 ผศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร 1
43 อ.เสน่ห์ บัวสนิท 1
44 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
45 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
46 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
47 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
48 สุรเชษฐ จามรมาน 1
49 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
50 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
51 สุนันทา จันทกูล 1
52 สมชาย โพธิสาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 1
3 2555 9
4 2554 3
5 2553 1
6 2550 1
7 2536 3
8 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง
2 การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน
3 การเพิ่มปริมาณทริปโดแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
4 การเพิ่มสารต้านอนูมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู
ปี พ.ศ. 2556
5 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยเครื่องหมายเอสเอสอาร์
7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง
8 การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน
9 การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยยีนโอเปกทู
10 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์
11 Polyamide nucleic acid probe for detection of human papilloma virus DNA type 16 by electrochemical method
12 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
13 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง
14 การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันจากไซโตพลาสมิก และจีนีติกซ์ในข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2554
15 ศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้ความเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงาน
16 การปรังปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์ม
17 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีคุณภาพโปรตีนสูงโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกยีน opaque-2 และ waxy
ปี พ.ศ. 2553
18 การรวบรวมและศึกษาลักษณะสำคัญทางการเกษตรลักษณะทางพันธุกรรมสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
19 การคัดเลือกและการเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อย จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2536
20 การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจากข้าวป่า (Oryza minuta) ไปยังข้าวปลูก (O. sative L.)
21 การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจากข้าวป่า (Oryza minuta)ไปยังข้าวปลูก (O sativa L )
22 การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวจากข้าวป่า (Oryza minuta)ไปยังข้าวปลูก (O. sativa L.)