ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 4
2 ณัฐชนา พวงทอง 4
3 ง่ายงาม ประจวบวัน 3
4 สันติ ทองพำนัก 2
5 เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ 2
6 สุพิตร สมาหิโต 1
7 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
8 รัชด ชมภูนิช 1
9 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
10 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
11 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
12 บัญชา ขวัญยืน 1
13 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
14 สคาร ทีจันทึก 1
15 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
16 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
17 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
18 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
19 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
20 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
21 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
22 ชัชรี นฤทุม 1
23 มยุรี ถนอมสุข 1
24 ธนภณ พันธเสน 1
25 สาคร ชินวงค์ 1
26 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
27 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
28 พวงทอง เม้งเกร็ด 1
29 วัชมา โพธิ์ทอง 1
30 เมลดา เฟื่องฟู 1
31 ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล 1
32 ศิริวัฒน์ คันทารส 1
33 ชิษณุวัฒน์ มณีศรีขำ 1
34 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
35 นงลักษณ์ สมันตรัฐ 1
36 วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ 1
37 บรรพต กุลสุวรรณ 1
38 ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ 1
39 ผศ.ดร.นงลักษณ์ พันธจารุนิธิ 1
40 บุญรัตน์ เผดิมรอด 1
41 เจษฎา แก้วกัลยา 1
42 สุมิตร สุวรรณ 1
43 ผศ.ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ 1
44 ผศ.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ 1
45 อ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี 1
46 อ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ 1
47 อ.ปิยนาถ อิ่มดี 1
48 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 8
2 2553 1
3 2552 1
4 2547 1
5 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรและอาหารเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร จ.นครปฐม
2 การพัฒนาระบบตรวจการบ้านรายบุคคลแบบออนไลน์อัตโนมัติ: กรณีศึกษา วิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
5 การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
6 การวิจัยพรมแดนองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
7 รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต: กรณีศึกษารายวิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม
8 โครงการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนระดับชุมชนและจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจังหวัดที่บูรณาการ เรื่อง ความยากจนและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิเคราะห์แบบแผนการปลูกพืชในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนด้วยภาพบันทึกการรับรู้จากระยะไกลหลายช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำตามแนวทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2547
11 วิธีการสำรองระยะไกลสำหรับประเมินการใช้น้ำในนาข้าว : กรณีศึกษาโครงการชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
ปี พ.ศ. 2546
12 วิธีการสำรวจระยะไกลสำหรับประเมินการใช้น้ำในนาข้าว: กรณีศึกษาโครงการชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก