ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชูชีพ พิพัฒน์ศิดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 7
2 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 5
3 วรดี จงอัศญากุล 4
4 สันติยา เอกอัคร 4
5 ดรรชนี เอมพันธุ์ 2
6 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
7 สาโรช อังสุมาลิน 2
8 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 2
9 โสมสกาว เพชรานนท์ 2
10 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล 2
11 ศุภชาติ สุขารมณ์ 2
12 จตุพร บานชื่น 2
13 มานิตย์ นวลละออ 2
14 นิตยา เงินประเสริฐศรี 2
15 กิติชัย รัตนะ 1
16 วิชา นิยม 1
17 สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
18 นุชรัตน์ ภูมิสิริรัตน์ 1
19 กิตติพจน์ เพิ่มพูล 1
20 นงนุช เลี่ยมสวรรค์ 1
21 มนตรี ประดิษฐ์ผล 1
22 พัสตราภรณ์ วรรณอาภา 1
23 รศ.ดร.เรวัตร รศ.ดร.เรวัต 1
24 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
25 อรวรรณ อินทร์ขาว 1
26 สัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 1
27 ธนเดช ชวศิริ 1
28 นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ 1
29 ศลิษา สุจิตวรสาร 1
30 บุญส่ง คงคาทิพย์ 1
31 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
32 สุวารี พัดเย็น 1
33 รวี สกุลพานิช 1
34 บุญชนะ แก้ววังลาด 1
35 ศักดิ์ศรี รักไทย 1
36 สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ 1
37 พรชัย วิทยารัตน์มงคล 1
38 ภาณุชัย ประมวล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 4
5 2552 3
6 2551 7
7 2550 6
8 2549 1
9 2548 1
10 2546 3
11 2545 1
12 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบการอำนวยความยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์
3 การสำรวจความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556-2559
4 การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey) ปีงบประมาณ 2554
ปี พ.ศ. 2554
5 รูปแบบการจัดสรรน้ำใหม่จากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานที่ให้ความคุ้มค่า ทางเศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6 สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรธุรกิจจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ในจังหวัดหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบธรรมชาติในสถานบริการน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
8 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
9 การประเมินผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของผลงานวิชาการที่มีต่อการพัฒนาประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553
10 การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey)
11 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตไฟฟ้า จากชีวมวลโดยใช้กระถินยักษ์เป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2552
12 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการแสงสยาม
13 การประเมินผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
14 ผลกระทบของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เมืองการค้าชายแดนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2551
15 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
16 การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
17 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์เบียร์ของผู้บริโภค ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
18 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์
19 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม:
20 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประยุกต์ในองค์การธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจ
21 การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผล การดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ปี พ.ศ. 2550
22 การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน
23 การประเมินผลการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังออกจากแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในศาลล้มละลายกลาง
24 การสำรวจรับฟังความคิดเห็น และประเมินความต้องการของประชนชนที่มีต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
25 ผลกระทบของกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลางที่มีต่อกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 แนวทางในการกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรัพยากรบริเวณลำน้ำเสียวใหญ่ โดยประชาชนมีส่วนร่วม
27 อัตราผลตอบแทนในการเลือกอาชีพ กรณีศึกษา อาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
28 การวิจัยประเมินผลแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเพื่อพัฒนาสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /
ปี พ.ศ. 2548
29 ปัจจัยหลักของแผนฟื้นฟูกิจการที่ดี: ผลของการพิจารณาของศาลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
ปี พ.ศ. 2546
30 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาลล้มละลายกลางกับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมปรับปรุงโครงสร้างหนี้
31 ปรับโครงสร้างหนี้ กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาลล้มละลายกลางกับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมปรับปรุงโครงสร้างหนี้
32 ผลกระทบจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะนำไปสู่การพัฒนากฏหมายและการพัฒนาการใช้กฏหมายและการพัฒนาการใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพกรณีศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทางศาลล้มละลายกลาง กับกระบวนการของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ปี พ.ศ. 2545
33 ศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำ