ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เตือนตา เสมาทอง 29
2 วิเชียร เขยนอก 26
3 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 22
4 อุบล ฤกษ์อ่ำ 19
5 ไสว นาคาแก้ว 18
6 สิน ตั้งสถิรภักดี 17
7 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 15
8 ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 15
9 ศรัญญา เหล่าว 11
10 รัตนศิริ จิวานนท์ 11
11 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 11
12 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 11
13 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 7
14 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 7
15 ฉันทรา พูนศิริ 6
16 กฤติยา ทิสยากร 6
17 สิทธิพงศ์ สรเดช 6
18 ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา 5
19 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 5
20 ศิริเพ็ญ จริเกษม 4
21 วิไลพร แช่มช้าง 4
22 อุบลวรรณ พงษ์ประยูร 4
23 จรัส ทิสยากร 4
24 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 4
25 วรรณี คูสำราญ 4
26 สายพิณ แสงหิรัญ 4
27 ปราณี นันทศรี 4
28 ปัทมา สุนทรศารทูล 4
29 ศศิธร วสุวัต 4
30 จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ 4
31 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 4
32 ธัญชนก เมืองมั่น 3
33 เพ็ญใจ เสมาทอง 3
34 ธงชัย เหมทานนท์ 3
35 เยาวลักษณ์ คำพันธ์ 3
36 วิภาพร พัฒน์เวช 2
37 ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ 1
38 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
39 ภูษิตา วรรณิสสร 1
40 โสภณ สิริศรัทธา 1
41 อนวัช สุวรรณกุล 1
42 สมพร มูลมั่งมี 1
43 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 1
44 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 5
3 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนาภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการทางระบบประสาทจากโรคพาร์กินสันในผู้ป่วยสูงอายุจากพืชตระกูลเสาวรส
ปี พ.ศ. 2557
2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักโดยใยอาหารที่มีฤทธิ์ต้านการดูดซึมไขมัน
3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากพืชตระกูลถั่ว
4 วิจัยพัฒนาการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
5 การพัฒนากระบวนการผลิตสารหอมจากดอกไม้ไทย เครื่องเทศ และสมุนไพรด้วยวิธี Supercritical Fluid Extraction (SFE)
6 การพัฒนากระบวนการผลิตสารหอมจากดอกไม้ไทย เครื่องเทศ และสมุนไพรด้วยวิธี Supercritical Fluid Extraction ( SFE )