ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุลิดา เหมตะศิลป์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวเหนียวดำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2558
2 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์
3 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นตานนม สำหรับการยับยั้งเชื้อราในมันเส้นของชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2557
4 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตยางพารา จังหวัดกาฬสินธุ์
5 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาโรคเส้นดำในยางพารา: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรสวนยางบ้านหนองสรวง จังหวัดกาฬสินธุ์