ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุมพร ยงกิตติกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชุมพร ยงกิตดิกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 24
2 อุทุมพร จามรมาน 4
3 ชุมพร ยงกิตติกุล 3
4 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 2
5 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 2
6 อมรรัตน์ สุทธิพินิจธรรม 2
7 สุปรียา ตันสกุล 1
8 ประยุทธ สุวรรณศรี 1
9 กนกวรรณ จันทร์ไตร 1
10 โยธิน ศันสนยุทธ 1
11 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
12 จิราภรณ์ กุณสิทธิ์ 1
13 มณี เลิศปัญญานุช 1
14 พจมาน แสงรุ่งโรจน์ 1
15 รัชวรรณ วงศ์ไตรรัตน์ 1
16 พิสมัย สังข์ทอง 1
17 สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย 1
18 นุศรา สรรพกิจกำจร 1
19 ภัทราพรรณ สุขประชา 1
20 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
21 เวณิกา บวรสิน 1
22 ปิยวรรณ พันธุ์มงคล 1
23 วัฒนา เตชะโกมล 1
24 สิรีรัตน์ จารุจินดา 1
25 บุญจันทร์ สินประเสริฐ 1
26 เฉลิมศักดิ์ รวยอารี 1
27 จินตนา ก้อนเพ็ชร์ 1
28 ชวลี อุปภัย 1
29 รุ่งนภา ทีฆะ 1
30 สุจิตรา กุลอึ้ง 1
31 สุพัตรา พรกิจประสาน 1
32 ดัชนีย์ บูรณะศิริ 1
33 สมบุญ พรหมประสิทธิ์ 1
34 Effects of self-control techniques on the modification of attentive behavior in the classroom of prathom suksa five students 1
35 สุมาลี ชูศรี 1
36 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 1
37 วิภาดา แซ่ตัง 1
38 อังคณา ศุภการ 1
39 ไพจิตร ฝักเจริญผล 1
40 ภรณี อินทศร 1
41 ภัทรินทร์ ดิสสระ 1
42 ลลิตา ฤกษ์สำราญ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
44 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
45 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
46 ทัศนีย์ นนทะสร 1
47 อัญชลี เย็นจิตโสมนัส 1
48 คัครางค์ มณีศรี 1
49 นฤมล ชุนฬหวานิช 1
50 ดารณี ประคองศิลป์ 1
51 เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ 1
52 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
53 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
54 อนงค์ สกุลคู 1
55 กอบกุล ดิษฐแย้ม 1
56 สุวรรณ ภควัตชัย 1
57 อรวรรณ บรรจงศิลป 1
58 อรวรรณ สุขีธรรมรักษ์ 1
59 พิศาล แช่มโสภา 1
60 เอื้อญาติ ชูชื่น 1
61 ชูศรี อัศวราชันย์ 1
62 ชนัดดา แนบเกษร 1
63 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 1
64 อัมพร ลิขิตปัญญารัตน์ 1
65 ประหยัด ทองมาก 1
66 รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ 1
67 ลัดดา วิทยานุภาพยืนยง 1
68 วรรณี อริยะสินสมบูรณ์ 1
69 ณัชม์ธีรินค์ ลิมาภรณ์วณิชย์ 1
70 คำนึง ภูริปริญญา 1
71 กาญจนา ไพสาลภาณุมาศ 1
72 จิตติมา จรรยาธรรม 1
73 ชื่นสุมน สุขพันธุ์ 1
74 นงลักษณ์ ยศสมบัติ 1
75 ขนิษฐา อังศธรรมรัตน์ 1
76 ขวัญเรือน โพธิ์วิเชียร 1
77 จุติกาญจน์ สุวรรณธาดา 1
78 กิ่งดาว กลิ่นจันทร์ 1
79 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2542 1
3 2541 4
4 2540 5
5 2539 4
6 2538 2
7 2537 3
8 2536 2
9 2535 2
10 2534 3
11 2533 3
12 2530 3
13 2529 2
14 2528 5
15 2526 4
16 2525 1
17 2524 2
18 2523 6
19 2522 1
20 2521 2
21 2519 1
22 2518 5
23 2517 1
24 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคคลที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2542
2 ผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อการมีวินัยในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2541
3 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนด้านการจูงใจและด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนของครูระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
4 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
5 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแปรด้านการกำกับตนเองในการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
6 การวิเคราะห์การอนุมานสาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2540
7 ผลของการใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาเมตาคอคนิชั่นที่มีต่อเมตาคอคนิชั่น และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8 ผลของการประเมินผลงานของนักเรียนโดยตนเองและโดยครู ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9 ผลของการจัดระบบความคิดล่วงหน้าที่มีผลต่อความเข้าใจและความคงทน ในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา
10 ผลการใช้รูปแบบการสอนเน้นการคิดนอกกรอบ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
11 ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพ ที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนและความสามารถทางการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2539
12 ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์
13 ผลของการร่วมมือในการอ่านโดยกลุ่มตั้งเป้าหมายร่วมกัน ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาไทย
14 ผลการฝึกการอ่านซ้ำต่ออัตราเร็วและความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีความสามารถทางการอ่านต่ำ
15 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบคละสัมฤทธิ์ผล ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2538
16 การพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยเทคนิคการช่วยจำและค้นหาความหมายของคำ
17 ผลการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้โปรแกรม ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
18 การพัฒนารูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาครู
19 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
20 ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการอ่าน ที่มีต่อการพัฒนาความสนใจในการอ่าน และความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2536
21 การพัฒนารูปแบบปฏิสัมพันธ์ของการสอนอ่านเข้าใจความ
22 ผลของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทฤษฎีของ โรเบิร์ต เอช.เอนนิส ที่มีต่อความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาน ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ
ปี พ.ศ. 2535
23 ผลของการเรียนรู้คำบรรยาย และเทคนิคการจดคำบรรยายที่มีต่อความสามารถ ในการระลึกตามตัวแนะและความเข้าใจของนิสิตปริญญาตรี
24 ผลของการฝึกการอ่านด้วยวิธีการ เอสคิวทรีอาร์ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2534
25 ผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร
26 การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 6
27 การเพิ่มความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทย ของนักเรียนไทยชาวเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการฝึกการอ่านแบบใช้กิจกรรมชี้แนะให้คิด
ปี พ.ศ. 2533
28 การพัฒนาพฤติกรรมการช่วยเหลือทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลตามแนวทฤษฎีปัญญาทางสังคม
29 ผลการสอนเสริมโดยเพื่อนระดับชั้นเดียวกัน และเพื่อนต่างระดับชั้นเรียน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
30 ผลของการฝึกกลวิธีการอ่านตามแนวทฤษฎีจิตวิทยาปัญญานิยม ที่มีต่อการอ่านเข้าใจความภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2530
31 การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ
32 การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
33 การรับรู้ความเป็นจริงในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ "ขบวนการไบโอแมน" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
34 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางภาษาด้านชนิดของถ้อยคำและชนิดของประโยค ของเด็กอายุ 4 ถึง 7 ปี ในโรงเรียนชุมชนแออัดและโรงเรียนชุมชนไม่แออัด : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2528
36 การแสดงออกทางอารมณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันของนักเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง
37 ผลของจิตบำบัดด้วยการเล่นที่มีต่อช่วงความสนใจ ปริมาณงาน และความถูกต้องในการทำงานของเด็กป่วยเรื้อรัง ในโรงพยยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณี
38 พัฒนาการของการอนุรักษ์จำนวน การเพิ่ม และการลดจำนวนของเด็กไทยวัยก่อนเรียน ที่เป็นลูกพ่อค้าและไม่ใช่ลูกพ่อค้า ในกรุงเทพมหานค
39 พัฒนาการของการอนุรักษ์จำนวน การเพิ่ม และการลดจำนวนของเด็กไทยวัยก่อนเรียน ที่เป็นลูกพ่อค้าและไม่ใช่ลูกพ่อค้า ในกรุงเทพมหานคร
40 ความเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับความเร็ว ระยะทาง และเวลาของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
41 ผลของการใช้วิธีควบคุมตนเองปรับพฤติกรรมตั้งใจเรียนในห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
42 การเปรียบเทียบความสามารถพื้นฐานและความสนใจทางช่างกลของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร
43 การเปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบบล๊อกสี และวิธีการทดสอบแบบพีอาเจท์ ในการวัดพัฒนาการทางการคิดของเด็กอายุ 5 ถึง 16 ปี
44 พฤติกรรมการเสี่ยงของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงหรือต่ำ และมีอตลิขิตหรือปรลิขิต
ปี พ.ศ. 2525
45 การศึกษาพัฒนาการทางการคิดของเด็กไทย เกี่ยวกับการจัดกลุ่มความเท่าเทียมกันของสิ่งเร้า
ปี พ.ศ. 2524
46 การเปรียบเทียบผลของการประเมินผลการทำงานโดยครู เพื่อน และตนเอง ที่มีต่อการจูงใจต่อเนื่อง
47 แนวโน้มของการเปลี่ยนทัศนคติต่ออาชีพครูและมูลเหตุจูงใจ ในการประกอบอาชีพครูของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
48 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การปรับตัว และสติปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1
49 การใช้ความเร็วและความถูกต้องของกระบวนการประมวลข่าวสาร วัดความสามารถทั่วไปทางสมอ
50 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการคล้อยตามของเด็กภายใต้เงื่อนไขการได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล
51 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพแบบเมเคียเวลลีระหว่างนิสิตนักศึกษา กับผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
52 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ สัมฤทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ และระดับสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีแบบการคิดต่างกัน
53 ผลความแตกต่างระหว่างการให้รางวัล และการไม่ให้รางวัล ต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในชั้นประถมศึกษา ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2522
54 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความเชื่ออำนาจภายในภายนอกตน และสัมฤทธิผลทางการเรียน
ปี พ.ศ. 2521
55 การใช้แบบทดสอบวัฒนธรรมเสมอภาควัดความสามารถทางสมองโดยทั่วไป ของเด็กไทยวัยรุ่นในเขตการศึกษาสิบสอง
56 การใช้แบบทดสอบวัฒนธรรมเสมอภาควัดความสามารถทางสมองโดยทั่วไป ของเด็กไทยวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2519
57 ความวิตกกังวล นิสัยในการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงและต่ำกว่าระดับความสามารถ
ปี พ.ศ. 2518
58 มโนทัศน์ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับความทรงไว้ ของความยาวพื้นที่ และปริมาตร
59 พัฒนาการของความเข้าใจคำราชาศัพท์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
60 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับความถนัดทางดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 อิทธิพลของสภาพการณ์และความเชื่อในเรื่องอัตลิขิต ที่มีต่อพฤติกรรมการคล้อยตาม
62 พัฒนาการของการคิดเชิงตรรกของเด็กไทยวัยแรกรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2517
63 พัฒนาการของความสามารถในการคิดแบบกระจายทางสัญญลักษณ์ ของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร