ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติ ม่วงประเสริฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 9
2 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 4
3 พจนา สีมันตร 4
4 บุบผา คงสมัย 4
5 ศักดา อินทรวิชัย 3
6 สมบัติ ขาวประทีป 3
7 ปฐมพงษ์ คุมพล 3
8 บพิตร ตั้งวงศ์กิจ 3
9 นนทวัชร์ ชัยณรงค์ 2
10 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 2
11 รัตนา ตั้งวงศ์กิจ 2
12 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
13 วรรณธนะ กสานติกุล 2
14 แสงทอง ประเสริฐวิริยะกุล 2
15 สมชาย หล่อมหัทธนะกุล 2
16 สานนท์ บุญมี 1
17 พรทิพา เจือกโว้น 1
18 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1
19 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
20 สมหวัง หลีค้า 1
21 พันทิพา อินทรวิชัย 1
22 โสภณ อุไรชื่น 1
23 สถาพร นิยมคง 1
24 ธรรมนูญ 1
25 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
26 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 1
27 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 2
5 2551 1
6 2550 1
7 2547 2
8 2544 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 การพาสเจอร์ไรต์น้ำมะยงชิดด้วยระบบไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล
4 การพัฒนาเครื่องกะเทาะทานตะวันขนาดเล็ก
5 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน
6 ศึกษาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับสหภาพพม่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก
8 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด
9 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชโดยใช้น้ำร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
10 การออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวแบบเป็นแถวในนาน้ำตม ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
ปี พ.ศ. 2553
11 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย
12 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก)
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียน้ำในการผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2550
14 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการผลิตข้าวกล้องในระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม
16 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาชนิดและขนาดตะแกรงสำหรับทำความสะอาดข้าวเปลือกหอมมะลิ