ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุติมา ไวศรายุทธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรธิภา องค์คุณารักษ์ 3
2 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 3
3 ปริยานุช จุลกะ 2
4 ปิยะ กิตติภาดากุล 2
5 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
6 ธนโชติ บุญวรโชติ 2
7 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 1
8 Research assistant: 2 1
9 อรอุษา บุญประสม 1
10 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
11 วนิดา มนต์พิพัฒน์ 1
12 พิมพ์รวี ทังสุบุตร 1
13 ฐิติยา แซ่ปัง 1
14 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 1
15 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 1
16 สุพจน์ กาเซ็ม 1
17 ศิริรัตน์ แจ้งเรือง 1
18 สุชีรา มาตยภูธร 1
19 วรรณดี สุทธินรากร 1
20 ผศ.ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 1
21 นางสาวสโรชนี บุณยะรัตน์ 1
22 อรวรรณ โมกขะเวส 1
23 ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 1
24 ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 1
25 ธันวา จิตต์สงวน 1
26 ฐิติมา วงศ์อินตา 1
27 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
28 จิราพรรณ มูลเซอร์ 1
29 ภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล 1
30 นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ 1
31 น.ส.ปนัดดา ประมวลทรัพย์ 1
32 ชิดชนก ศาสตรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 5
3 2554 5
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 5
7 2550 2
8 2549 2
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q
2 การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q)
3 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน
4 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอาหารพร้อมบริโภค
5 การออกแบบและพัฒนาระบบการตามสอบเพื่อการบริหารโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้ตรารับรอง Q
ปี พ.ศ. 2555
6 การกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์นำและผลิตภัณฑ์
7 การจัดทำแนวทางปฎิบัติสำหรับกระบวนการชักตัวอย่างข้าวเพื่อการควบคุมมาตราฐานสินค้าไทย
8 ศึกษาแนวทางปฏิบัติการชักตัวอย่างสินค้าเกษตรเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช
9 กลยุทธ์การพัฒนาระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย
10 แบบบันทึกต้นทุนการผลิตสับปะรดตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
12 โครงการการกำหนดค่าไนโตรเจนแฟคเตอร์ในผลิตภัณฑ์ปลานิลของไทย
13 การประมาณค่าไนโตรเจนแฟคเตอร์สำหรับเนื้อปลานิลแล่จากการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย
14 การจำแนกกลุ่มผู้รับประทานอาหารสุขภาพโดยใช้ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ
15 สภาวการณ์ฟาร์มปลานิลเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
16 Awareness Raising Program on Current Trends in the Processed Food Market and their Implications for Small and Mediun Thai Food Processors
17 การประเมินวิธีชักตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
18 การจัดทำกลยุทธ์การเทียบเคียงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
19 การศึกษาแนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse receipt) ในตลาดจริง (Cash market) และการนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures market)
20 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ, สินค้าเกษตรและอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
21 การจัดทำระบบจัดการคุณภาพโดยการเพิ่มความเชื่อมั่นจากสายการผลิต
22 การใช้ชุดทดสอบสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร
23 แนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ในตลาดจริง (Cash Market) และนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า(Future Market)
24 โครงการพัฒนาหลักการสร้างวิธีการชักตัวอย่างตามหลักสากลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
25 การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าผักสดตัดแต่งสำหรับธุรกิจห้างค้าส่งกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
26 การใช้ชุดทดสอบสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในอาหาร-การวัดความเข้าใจของกลุ่มผู้บริโภคไทยในด้านอาหารก่อให้เกิดการแพ้
27 แผนกลยุทธ์เพื่อการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสินค้ากลุ่มผักและผลไม้
ปี พ.ศ. 2549
28 การใช้วิธีการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพเพื่อกระบวนการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
29 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรและอาหาร