ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีพสุมน รังสยาธร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพ ฉัตราภรณ์ 3
2 สงวน แก้วมรกต 2
3 วัฒนา สวรรยาธิปัติ 2
4 สุรชัย จุฬคุปต์ 2
5 วราภรณ์ ธาระวานิช 2
6 นฤมล ศราธพันธุ์ 2
7 ชัยสิทธิ์ โพธิสุวรรณ 2
8 อภิญญา หิรัญวงษ์ 2
9 สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ 2
10 วารุณี ลัภนโชคดี 2
11 สุดารัตน์ สารสว่าง 2
12 พรทิพย์ ไชยโส 2
13 สิริพร ทิพย์คง 2
14 ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล 2
15 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
16 ชลาธิป สมาหิโต 1
17 เกษรินทร ดีอำมาตย์ 1
18 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 1
19 วสันต์ ทองไทย 1
20 เลิศศิริ เตโชอภิวัฒนกุล 1
21 วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 1
22 ประวีณา แก้วเมืองกลาง 1
23 เชาวน์ สุวรรณชล 1
24 สุนันทา คะเนนอก 1
25 พรทิพย์ สุขสองห้อง 1
26 เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 1
27 เรณุมาศ มาอุ่น 1
28 ชานนท์ จันทรา 1
29 นฤมล ยุตาคม 1
30 หรรษา แดงบุญเรือง 1
31 ชาญชัย ขันติศิริ 1
32 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 1
33 ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร 1
34 กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ 1
35 พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ 1
36 วิชาญ มะวิญธร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2548 1
8 2522 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 การเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ชีวิต
3 ทัศนคติต่อการเรียนการสอนวิชางานบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการทบทวนกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
5 ผลของการเล่านิทานพื้นบ้านภาคอีสานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน ของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2
7 การจัดการเรียนการสอนการจัดดอกไม้สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
8 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเอง และภาวะผู้นำของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
10 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของการเล่านิทานที่มีต่อพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2522
12 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน