ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการศึกษาเกณฑ์คุณภาพสำหรับการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีและการทบทวนมาตรฐานมะม่วง
ปี พ.ศ. 2555
2 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อผลิตวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม
3 การเพิ่มมูลค่ากล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาดินขาวเคโอลีนเป็นสารเคลือบผลเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคุมเพลี้ยไฟและโรคแอนแทกรโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟ และโรคแอนแทรคโนส ในไม้ผลเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการบ่มและยืดอายุการเก็บรักษาอะโวกาโด
ปี พ.ศ. 2541
7 การจำแนกพันธุ์ลิ้นจี่โดยวิธีสัณฐานวิทยา อิเล็กโทรโฟรีซิส และเซลล์พันธุศาสตร์ / ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์