ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชินวัชร์ สุรัสวดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินผลกระทบเชิงกายภาพของการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การประเมินผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทยของโมเดล WRF โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2551
3 การประเมินผลพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 อัลกอลิทึ่ม AMSU/MM5 สำหรับการประมาณค่า Precipitation เวอร์ชั่น 2.0
5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 วิธี
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลของการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท, โพแทสเซียมคลอไรด์และโพแทสเซียมซัลเฟต ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของส้ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การประเมินผลกระทบเชิงกายภาพของการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
8 การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับจำแนกสิ่งปกคลุมดินจากดาวเทียมเพื่อใช้ในแบบจำลองฝนตก – น้ำท่าสำหรับลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
9 การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองฝนตก – น้ำท่าสำหรับลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
10 การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าฝนโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมค้างฟ้าเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม
11 การสำรวจทรัพยากรน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
12 การประเมินผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทยของโมเดล WRF โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม