ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิดหทัย เพชรช่วย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
2 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรผู้ปลูกพืชในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษาอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
3 การปรับปรุงระบบและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้าน : บ้านคำกลาง จังกวัดอุบลราชธานี
4 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง :
5 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง กรณีศึกษาอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2539
6 พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของ คลอร์ไพริฟอส คาร์บาริลและอีโธเฟนพร็อกซ์ ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรแดง Moinamacrocopa Straus
7 พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของ คลอร์ไพริฟอส คาร์บาริล และอีโธเฟนพร็อกซ์ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรแดง Moina macrocopa Straus
8 พิษเฉียบพลันและพิษรองเฉียบพลันของ คลอร์ไพริฟอส คาร์บาริล และอีโธเฟนพร็อกซ์ ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อไรแดง Moina macrocopa Straus