ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 แบบจำลองการใช้น้ำเพื่อการจัดการน้ำในระยะการเติบโตทางลำต้นและใบของถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพดินร่วนเหนียว
ปี พ.ศ. 2550
2 ความสามารถในการแยกข้อมูลโดยใช้ระยะแบบยุคลิดและสหสัมพันธ์เพียร์สัน สำหรับโครงข่ายประสาทแบบสไปกิง
3 การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศแบบสื่อความหมาย สำหรับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีออนโทโลยีและโมเดลตัวบริการเว็บ
ปี พ.ศ. 2549
4 3D Object Recognition Using a R*-Tree and CA-based Algorithm
5 Penaeus monodon gene discovery project: The generation of an EST collection and establishment of a database
6 การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับทำนายผลผลิตของต้นถั่วเหลืองเมื่อปลูกที่ระดับ pH ช่วง 4-8
7 การประมวลผลทางดิจิทัลของสัญญาณการเต้นของหัวใจ สำหรับศึกษาผลของการทำสมาธิที่มีต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2548
8 การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการดูดซับโซเดียมไอออนของดินอิ่มตัว อันเป็นผลจากการลำเลียงสารละลายโซเดียมคลอไรด์บนหน้าตัดดิน
9 การประมาณการขาดธาตุไนโตรเจนของถั่วเหลืองจากสีใบโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
10 การวิจัยการรู้จำวัตถุสามมิติ โดยใช้ขั้นตอนวิธีอาร์สตาร์ทรี และเซลลูลาร์ออโตมาตา
ปี พ.ศ. 2547
11 ขั้นตอนวิธีสำหรับการจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการขยายขนาดและความสูงของลำต้นและกิ่งถั่วเหลืองในรูปความเป็นจริงเสมือน
ปี พ.ศ. 2546
12 การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง
13 การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของรูปแบบการกระจายตัวของเชื้อราคอลเลโททริคัมบนโพเทโตเดกซ์โทรสอาการ์
ปี พ.ศ. 2545
14 เทคนิคสำหรับการทำให้ขอบภาพชัดขึ้นและการทำให้ภาพนุ่มนวลบนพื้นฐานของแผนภาพการตัดสินใจทวิภาค
ปี พ.ศ. 2543
15 การจัดเรียงคำในประโยคภาษาอังกฤษให้มีลำดับการแปลตรงกับความหมายในประโยคภาษาไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมชนิดกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
16 การแปลคำกริยาของประโยคความเดียวและอนุประโยคหลักในประโยคความซ้อน จากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ชนิดกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
17 โครงการการเลียนแบบสภาพจริงของอากาศและความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาความเจริญในชนบท (ระยะที่ 1)