ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชำนาญ ภัตรพานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชำนาญ ภัตรพานิช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 9
2 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
3 บุญยงค์ ตันติสิระ 6
4 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 4
5 นวลศรี นิวัติศัยวงศ์ 3
6 พรพิมล กิจสนาโยธิน 3
7 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 3
8 รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
9 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 2
10 จามรี วรรณไกรโรจน์ 2
11 เชิญพร เต็งอำนวย 2
12 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 2
13 อุรุยา วีสกุล 2
14 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 2
15 วิทยา จันทสูตร 2
16 สุวรรณา เหลืองชลธาร 2
17 วรินทร ชวศิริ 2
18 สุภา หารหนองบัว 2
19 จันทร์ฉาย ประมุขกุล 1
20 เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง 1
21 ปิติรัตน์ บุญสุข 1
22 คณิตา ยิ้มศรีใส 1
23 ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ 1
24 มิตร ปทีปวณิช 1
25 อัญชิษฐา ทิพยวงศ์วิจิตร 1
26 นิตยา เยินสูงเนิน 1
27 อุ่นเรือน แก้วพินิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 3
9 2542 2
10 2541 3
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาสาร Neuroprotective ชนิดใหม่ กลุ่ม coumarins จากเปลือกรากต้นส่องฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรบัวบก และสิ่งสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางยา
ปี พ.ศ. 2550
4 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
5 การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1 H3 และ H5 ด้วยวิธี Multiptex RT-PCR
ปี พ.ศ. 2545
6 ผลของ (N-hydroxymethyl)-2-propylpentamide ต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2544
7 ผลของวัลโปรอิล มอร์โฟลีนต่อเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2543
8 การศึกษาผลของ CU 763-15-13, CU 18-05 และ CU 18-06 ต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแดงจากหัวใจสุกร
9 ผลของอนุพันธ์ของเอ็น-เอซิลอะมิโนไพริดีน ต่อสมรรถนะของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสและกระบวนการหายใจของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
10 ผลของ ซียู 763-15-13 และ 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์
ปี พ.ศ. 2542
11 ผลของ N- (2-propylpentanoyl) urea ต่อเอนไซม์ที่ใช้ในเมแทบอลิซึมยาหรือสารในตับหนูขาว : รายงานผลการวิจัย
12 การเปรียบเทียบผลของ CU 763-16-04 และ CU 763-15-13 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวและผลของ CU 763-16-04 ต่อหลอดเลือดแดงใหญ่กระต่ายที่แยกจากกาย
ปี พ.ศ. 2541
13 ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยา
14 ผลของ CU763-14-08 และ CU763-14-11 ต่ออัตราการเต้นและแรงบีบตัวของหัวใจห้องบนขวาและซ้ายที่แยกจากหนูขาว
15 ผลของ CU-763-15-13 ต่อหน้าที่ทางชีวพลังงานของไมโตรคอนเดรียแยกจากตับหนูขาว