ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชานนท์ สัตยารมณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการผลิตสารชีวโมเลกุลจากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ในโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ
2 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้าเชื้อ Recombinant Pichiapastorisเพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานธนาคารเซลล์ที่สอดคล้องตามหลักการ GMPของ PIC/Sเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบ GMP
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการหมัก Bacillus subtilis เพื่อผลิตเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อย Fibrin โดยกระบวนการหมักแบบแข็งโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Dimensionless Design Factors (DDF)
ปี พ.ศ. 2549
4 ผลของการปรับสภาพบรรยากาศต่อสัณฐานวิทยา และการผลิตอัลคาไลน์โปรติเอสของรา Aspergillus oryzae U1521 ในการหมักแบบอาหารเหลว