ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
4 กมลชนก ยวดยง 1
5 อวย เกตุสิงห์ 1
6 ประธาน ดาบเพชร 1
7 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
8 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 Suchin Arunsawatwong 1
11 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
12 Thada Jirajaras 1
13 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
14 เอกชัย อดุลยธรรม 1
15 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
16 จรัญ ภักดีธนากุล 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 Pornpimol Muanjai 1
19 Varunee Padmasankh 1
20 สุวดี ยาป่าคาย 1
21 Walaisiri Muangsiri 1
22 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
23 Rajalida Lipikorn 1
24 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
25 Chariya Uiyyasathian 1
26 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
27 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
28 Acom Sornsute 1
29 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
30 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
33 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
34 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
35 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
36 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
37 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
38 Thanathon Sesuk 1
39 กระมล ทองธรรมชาติ 1
40 ศุกันยา ห้วยผัด 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Pantharee Boonsatorn 1
43 สมชัย วัฒนการุณ 1
44 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
45 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
47 กมลทิพย์ คติการ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 พนัส ทัศนียานนท์ 1
50 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
52 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
53 ธวัชชัย สันติสุข 1
54 อดุลย์ อุดมผล 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
56 กฤษณา พิษณุโกศล 1
57 วิไล ชินธเนศ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
59 อุทัย บุญประเสริฐ 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
61 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 คัคนางค์ มณีศรี 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
65 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
66 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
67 กุลพล พลวัน 1
68 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
69 สายฝน ควรผดุง 1
70 วิเวียน ทรัพยสาร 1
71 วาสนา เสียงดัง 1
72 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
73 Kasidit Nootong 1
74 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
75 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
76 สิริพร สิวราวุฒิ 1
77 มยุรี จามิกรานนท์ 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
80 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
81 วัลลภ แย้มเหมือน 1
82 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
83 สมพร พรมดี 1
84 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
85 สุวิชา ทองสิมา 1
86 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
87 Chayaporn Supachartwong 1
88 Jaitip Paiboon 1
89 Wilai Anomasiri 1
90 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
93 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
94 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
95 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
96 กาญจนา แก้วเทพ 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
101 Vimolmas Lipipun 1
102 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 Panee Boonthavi 1
105 Kittisak Likhitwitayawuid 1
106 Supa Chantharasakul 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 ศิริชัย ศิริกายะ 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
114 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
115 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
116 สละ มูลสาร 1
117 มานิต วิทยาเต็ม 1
118 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
119 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
123 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
124 Chalermpol Leevailoj 1
125 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
126 Boonchai Sangpetngam 1
127 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
128 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
129 มยุรี ตันติสิระ 1
130 สุมิตรา พูลทอง 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 กำจัด มงคลกุล 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 Yeshey Penjor 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 ชอุ่ม มลิลา 1
138 รุ่งราวี ทองกันยา 1
139 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
140 วินัย งามแสง 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 สิทธิพร แอกทอง 1
144 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
145 Chonticha Srisawang 1
146 Phanphen Wattanaarsakit 1
147 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
148 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 Sompol Sanguanrungsirikul 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 Kitpramuk Tantayaporn 1
154 ละอองทิพย์ เหมะ 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
157 บรรจง คณะวรรณ 1
158 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
159 Ampa Luiengpirom 1
160 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
161 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
162 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
163 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
164 Chakkaphan Sutthirat 1
165 พรรณี กาญจนพลู 1
166 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
167 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
168 วิมล เหมะจันทร 1
169 สุมา เมืองใย 1
170 Anawatch Mitpratan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา