ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
4 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
5 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
6 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
7 กระมล ทองธรรมชาติ 1
8 Thanathon Sesuk 1
9 สมชัย วัฒนการุณ 1
10 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 ศุกันยา ห้วยผัด 1
14 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
15 อวย เกตุสิงห์ 1
16 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
17 ประธาน ดาบเพชร 1
18 กมลชนก ยวดยง 1
19 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
20 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 Suchin Arunsawatwong 1
24 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 Jittima Chatchawansaisin 1
30 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
31 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
32 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
33 Chonticha Srisawang 1
34 Kasidit Nootong 1
35 Waraporn Siriterm 1
36 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
37 Thada Jirajaras 1
38 Acom Sornsute 1
39 Chariya Uiyyasathian 1
40 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
41 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
42 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
48 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
49 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
50 วัลลภ แย้มเหมือน 1
51 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
52 สมพร พรมดี 1
53 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
54 สุวิชา ทองสิมา 1
55 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
56 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
57 สละ มูลสาร 1
58 มานิต วิทยาเต็ม 1
59 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
60 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
61 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
62 ธวัชชัย สันติสุข 1
63 อดุลย์ อุดมผล 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 มยุรี จามิกรานนท์ 1
66 สิริพร สิวราวุฒิ 1
67 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
68 จรัญ ภักดีธนากุล 1
69 ไววิทย์ พุทธารี 1
70 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
71 Pornpimol Muanjai 1
72 Varunee Padmasankh 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 Walaisiri Muangsiri 1
75 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
76 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 สายฝน ควรผดุง 1
80 วิเวียน ทรัพยสาร 1
81 กุลพล พลวัน 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
85 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
86 Rajalida Lipikorn 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 Srilert Chotpantarat 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 Vanida Chantarateptawan 1
98 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
99 Wilai Anomasiri 1
100 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
101 วัฒนชัย สมิทธากร 1
102 Jaitip Paiboon 1
103 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
104 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
105 กาญจนา แก้วเทพ 1
106 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 กฤษณา พิษณุโกศล 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
111 คัคนางค์ มณีศรี 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 พนัส ทัศนียานนท์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
116 กมลทิพย์ คติการ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
121 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
123 Somying Tumwasorn 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
125 วิไล ชินธเนศ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
127 อุทัย บุญประเสริฐ 1
128 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
129 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
130 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
131 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
132 Chakkaphan Sutthirat 1
133 ประคอง ชอบเสียง 1
134 พรรณี กาญจนพลู 1
135 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
136 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
137 วิมล เหมะจันทร 1
138 สุมา เมืองใย 1
139 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
140 ๋Janes, Gavin W. 1
141 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 Yeshey Penjor 1
146 ชอุ่ม มลิลา 1
147 รุ่งราวี ทองกันยา 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
151 Garnpimol C. Ritthidej 1
152 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
153 Vimolmas Lipipun 1
154 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
155 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
156 Sumphan Wongseripipatana 1
157 Panee Boonthavi 1
158 Kittisak Likhitwitayawuid 1
159 Supa Chantharasakul 1
160 มยุรี ตันติสิระ 1
161 บรรจง คณะวรรณ 1
162 Puttipongse Varavudhi 1
163 Kitpramuk Tantayaporn 1
164 ละอองทิพย์ เหมะ 1
165 Sompol Sanguanrungsirikul 1
166 Naiyana Chaiyabutr 1
167 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
168 Ampa Luiengpirom 1
169 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
170 วินัย งามแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา