ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
5 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
6 กมลทิพย์ คติการ 1
7 อดุลย์ อุดมผล 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
10 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
11 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
13 ธวัชชัย สันติสุข 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
15 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 วิไล ชินธเนศ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
19 คัคนางค์ มณีศรี 1
20 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
21 กฤษณา พิษณุโกศล 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 พนัส ทัศนียานนท์ 1
24 วัลลภ แย้มเหมือน 1
25 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
26 วาสนา เสียงดัง 1
27 กุลพล พลวัน 1
28 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
29 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
30 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
31 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
32 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
33 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
34 สายฝน ควรผดุง 1
35 วิเวียน ทรัพยสาร 1
36 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 สำเริง แย้มโสภี 1
39 สุวิชา ทองสิมา 1
40 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
41 สิริพร สิวราวุฒิ 1
42 มยุรี จามิกรานนท์ 1
43 สมพร พรมดี 1
44 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
46 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 Panee Boonthavi 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 วัฒนชัย สมิทธากร 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 Jaitip Paiboon 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 Sumphan Wongseripipatana 1
57 สละ มูลสาร 1
58 มานิต วิทยาเต็ม 1
59 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
60 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
61 Vimolmas Lipipun 1
62 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
63 Garnpimol C. Ritthidej 1
64 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
65 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
68 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
69 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
70 Boonchai Sangpetngam 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
72 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
73 ไววิทย์ พุทธารี 1
74 Somying Tumwasorn 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
76 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
77 Chalermpol Leevailoj 1
78 Vanida Chantarateptawan 1
79 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
80 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
81 ศิริชัย ศิริกายะ 1
82 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
83 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
84 Srilert Chotpantarat 1
85 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 Pornpimol Muanjai 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 Yeshey Penjor 1
90 สุมิตรา พูลทอง 1
91 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
92 รุ่งราวี ทองกันยา 1
93 ชอุ่ม มลิลา 1
94 ประคอง ชอบเสียง 1
95 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
96 ๋Janes, Gavin W. 1
97 กำจัด มงคลกุล 1
98 นภสร โกวรรธนะกุล 1
99 Chonticha Srisawang 1
100 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
101 Jittima Chatchawansaisin 1
102 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
103 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
104 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
105 วินัย งามแสง 1
106 Phanphen Wattanaarsakit 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 Naiyana Chaiyabutr 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 Puttipongse Varavudhi 1
113 Ampa Luiengpirom 1
114 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
115 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 Kitpramuk Tantayaporn 1
119 ละอองทิพย์ เหมะ 1
120 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
121 พรรณี กาญจนพลู 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 สุมา เมืองใย 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
129 Chayaporn Supachartwong 1
130 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
131 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
132 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
133 กมลชนก ยวดยง 1
134 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
135 Suchin Arunsawatwong 1
136 Thanathon Sesuk 1
137 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 อวย เกตุสิงห์ 1
140 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 Varunee Padmasankh 1
143 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
144 Walaisiri Muangsiri 1
145 เอกชัย อดุลยธรรม 1
146 ประธาน ดาบเพชร 1
147 Thada Jirajaras 1
148 Rajalida Lipikorn 1
149 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
150 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
151 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
152 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
153 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
154 Chariya Uiyyasathian 1
155 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
156 Waraporn Siriterm 1
157 สิทธิพร แอกทอง 1
158 Anawatch Mitpratan 1
159 Kasidit Nootong 1
160 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
161 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
162 สมชัย วัฒนการุณ 1
163 ศุกันยา ห้วยผัด 1
164 กระมล ทองธรรมชาติ 1
165 Pantharee Boonsatorn 1
166 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
167 Acom Sornsute 1
168 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
169 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
170 จรัญ ภักดีธนากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา