ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
4 Sompol Sanguanrungsirikul 1
5 Puttipongse Varavudhi 1
6 ละอองทิพย์ เหมะ 1
7 Naiyana Chaiyabutr 1
8 Kitpramuk Tantayaporn 1
9 Ampa Luiengpirom 1
10 บรรจง คณะวรรณ 1
11 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
12 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
13 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
14 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
15 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 Chakkaphan Sutthirat 1
18 พรรณี กาญจนพลู 1
19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
20 มยุรี ตันติสิระ 1
21 วิมล เหมะจันทร 1
22 สุมา เมืองใย 1
23 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
24 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
25 Jaitip Paiboon 1
26 Wilai Anomasiri 1
27 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
28 วัฒนชัย สมิทธากร 1
29 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
30 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
31 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
32 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
33 กาญจนา แก้วเทพ 1
34 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
35 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
36 Garnpimol C. Ritthidej 1
37 ประคอง ชอบเสียง 1
38 Vimolmas Lipipun 1
39 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
40 Sumphan Wongseripipatana 1
41 Panee Boonthavi 1
42 Kittisak Likhitwitayawuid 1
43 Supa Chantharasakul 1
44 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
45 ๋Janes, Gavin W. 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 Chariya Uiyyasathian 1
48 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
49 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
52 Kasidit Nootong 1
53 Waraporn Siriterm 1
54 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
55 Acom Sornsute 1
56 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
57 กระมล ทองธรรมชาติ 1
58 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 สมชัย วัฒนการุณ 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 Anawatch Mitpratan 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 สุมิตรา พูลทอง 1
68 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
69 กำจัด มงคลกุล 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 Yeshey Penjor 1
72 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 ชอุ่ม มลิลา 1
75 รุ่งราวี ทองกันยา 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 วินัย งามแสง 1
78 Jittima Chatchawansaisin 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Chayaporn Supachartwong 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 Chonticha Srisawang 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
86 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
87 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
88 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
89 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
90 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
91 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
92 ไววิทย์ พุทธารี 1
93 จรัญ ภักดีธนากุล 1
94 Varunee Padmasankh 1
95 Pornpimol Muanjai 1
96 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
97 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
98 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 มยุรี จามิกรานนท์ 1
101 สมพร พรมดี 1
102 วิเวียน ทรัพยสาร 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 วาสนา เสียงดัง 1
105 กุลพล พลวัน 1
106 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
107 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
108 Walaisiri Muangsiri 1
109 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
110 สุวดี ยาป่าคาย 1
111 Suchin Arunsawatwong 1
112 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
113 Thanathon Sesuk 1
114 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
115 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
116 สละ มูลสาร 1
117 มานิต วิทยาเต็ม 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 Thada Jirajaras 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 เอกชัย อดุลยธรรม 1
123 ประธาน ดาบเพชร 1
124 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
125 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 อวย เกตุสิงห์ 1
128 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
129 สุวิชา ทองสิมา 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
133 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
134 อุทัย บุญประเสริฐ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
136 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
138 วิไล ชินธเนศ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
150 คัคนางค์ มณีศรี 1
151 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
152 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
153 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
154 ธวัชชัย สันติสุข 1
155 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
156 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
157 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
158 วัลลภ แย้มเหมือน 1
159 สำเริง แย้มโสภี 1
160 อดุลย์ อุดมผล 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
163 กฤษณา พิษณุโกศล 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
165 พนัส ทัศนียานนท์ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
167 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
169 กมลทิพย์ คติการ 1
170 ศิริชัย ศิริกายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา