ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญวิทย์ ยอดมณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชาญวิทย์ ยอดมณี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 2
4 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
5 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
7 Wilai Anomasiri 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
9 วัฒนชัย สมิทธากร 1
10 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
12 กาญจนา แก้วเทพ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
16 Kittisak Likhitwitayawuid 1
17 Vimolmas Lipipun 1
18 Srilert Chotpantarat 1
19 มยุรี ตันติสิระ 1
20 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
21 Chalermpol Leevailoj 1
22 Garnpimol C. Ritthidej 1
23 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
24 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
25 Sumphan Wongseripipatana 1
26 Boonchai Sangpetngam 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
28 ศิริชัย ศิริกายะ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
30 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
33 Somying Tumwasorn 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
36 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
37 Chulalongkorn University. Graduate School 1
38 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
42 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
45 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
48 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
54 Prakong Tangpraprutkul 1
55 Puttipongse Varavudhi 1
56 Phanphen Wattanaarsakit 1
57 ละอองทิพย์ เหมะ 1
58 กำจัด มงคลกุล 1
59 Naiyana Chaiyabutr 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
62 Ampa Luiengpirom 1
63 สุมิตรา พูลทอง 1
64 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
65 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
66 นิศา วิชพันธุ์ 1
67 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
68 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
69 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
70 Kasidit Nootong 1
71 พรรณี กาญจนพลู 1
72 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
73 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
74 สุมา เมืองใย 1
75 สิทธิพร แอกทอง 1
76 ประคอง สุทธสาร 1
77 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
80 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
81 Chulalongkorn University.Graduate school 1
82 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
83 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
87 Sompol Sanguanrungsirikul 1
88 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
89 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
90 วิมล เหมะจันทร 1
91 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 Chakkaphan Sutthirat 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 Panee Boonthavi 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 Vanida Chantarateptawan 1
102 วิไล ชินธเนศ 1
103 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
104 เอกชัย อดุลยธรรม 1
105 Pornpimol Muanjai 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 Chariya Uiyyasathian 1
108 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
109 Siriporn Sriwarakan 1
110 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
111 กมลชนก ยวดยง 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 Thada Jirajaras 1
114 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
115 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
116 Yeshey Penjor 1
117 สมชัย วัฒนการุณ 1
118 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
119 กระมล ทองธรรมชาติ 1
120 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
121 รุ่งราวี ทองกันยา 1
122 มยุรี จารุปาน 1
123 กัญญา ศุภปิติพร 1
124 ๋Janes, Gavin W. 1
125 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
126 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 วีระชัย พิหเคนทร์ 1
129 Chonticha Srisawang 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 Chayaporn Supachartwong 1
132 มานิต วิทยาเต็ม 1
133 ประวีณ ณ นคร 1
134 Narong Punnim 1
135 จรัญ ภักดีธนากุล 1
136 รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก 1
137 สละ มูลสาร 1
138 Anawatch Mitpratan 1
139 Waraporn Siriterm 1
140 Pantharee Boonsatorn 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 Acom Sornsute 1
146 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
147 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 Ong, Say Kee 1
150 นภสร โกวรรธนะกุล 1
151 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
152 มนต์ชัย วัชรบุตร 1
153 สายฝน ควรผดุง 1
154 สิริพร สิวราวุฒิ 1
155 อดุลย์ อุดมผล 1
156 สมพร พรมดี 1
157 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
158 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
159 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
160 อาจินต์ ฟักทองพรรณ 1
161 วาสนา เสียงดัง 1
162 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
163 เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 1
164 สุนีย์ นัยจรัญ 1
165 คัคนางค์ มณีศรี 1
166 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
167 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
168 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
169 สำเริง แย้มโสภี 1
170 กฤษณา พิษณุโกศล 1
171 กมลทิพย์ คติการ 1
172 สุวิชา ทองสิมา 1
173 พนัส ทัศนียานนท์ 1
174 วัลลภ แย้มเหมือน 1
175 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
176 วิรัช เนติธรรมาภิมุข 1
177 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
178 อวย เกตุสิงห์ 1
179 ประธาน ดาบเพชร 1
180 Rajalida Lipikorn 1
181 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
182 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
183 Tadchanon Chuman 1
184 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
185 วินัย งามแสง 1
186 Suchin Arunsawatwong 1
187 Walaisiri Muangsiri 1
188 สมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์ 1
189 มยุรี จามิกรานนท์ 1
190 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
191 พรเพชร วิชิตชลชัย 1
192 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
193 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
194 วิเวียน ทรัพยสาร 1
195 Varunee Padmasankh 1
196 กุลพล พลวัน 1
197 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
198 ไววิทย์ พุทธารี 1
199 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2
3 2535 2
4 2534 2
5 2531 1
6 2530 4
7 2529 2
8 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2536
2 การเปรียบเทียบความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย กับความผิดฐานฉ้อโกง
3 มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้าย
ปี พ.ศ. 2535
4 ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่ง
5 ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2534
6 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 : ศึกษาและวิเคราะห์แนววินิจฉัยของศาลฎีกาในการกำหนดโทษตามมาตรา 27
7 ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี พ.ศ. 2531
8 ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ
ปี พ.ศ. 2530
9 ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทย
10 ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญา
12 การควบคุมการกู้เงินของรัฐบาลไทยในทางกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2529
13 การรับฟังพยานบอกเล่าของศาลไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษ
ปี พ.ศ. 2527
15 การยกเว้นโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา