ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 โสภณ ผู้มีจรรยา 3
3 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 2
4 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 2
5 วิทยากร อัศดรวิเศษ 2
6 พสุ แก้วปลั่ง 2
7 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 2
8 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
9 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 2
10 มนัสนันท์ ศรีคำ 2
11 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 2
12 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 2
13 ทับทิม อ่างแก้ว 2
14 วาทิต เบญจพลกุล 2
15 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 2
16 สมชาย จิตะพันธ์กุล 2
17 ชาญณรงค์ คำสวัสดิ์ 1
18 ทิพวิมล มีไชย 1
19 สุภัทรพร เทพมงคล 1
20 จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์ 1
21 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
22 ปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ 1
23 สิริขวัญ ไชยวัฒนพันธุ์ 1
24 ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ 1
25 ชิษณุพงศ์ บุตรดี 1
26 Saowapak Thongvigitmanee 1
27 Charnchai Pluempitiwiriyawej 1
28 Sopon Phumeechanya 1
29 ณัฐ กาญจนศิริ 1
30 โสภณ ผู้มีจรรยารยา 1
31 ธิติพร จันทร์วิเมลือง 1
32 อรพินท์ แก้วปลั่ง 1
33 มนตรา บัวเพชร 1
34 บวร ใจชอบ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบบรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยโดยใช้รูปลักษณ์ในการจำแนกในภาพวีดิทัศน์ตามแนวเส้นบรรทัด
ปี พ.ศ. 2557
2 การแบ่งส่วนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับตามการจำแนกแบบควีโน
3 การแบ่งส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวและการเลือกลักษณะบ่งต่างสำหรับ การจำแนกประเภทของเม็ดเลือดขาว
ปี พ.ศ. 2556
4 การแก้ไขปรากฏการณ์ปริมาตรบางส่วนในภาพเพ็ทสแกนของสมองด้วยการสร้างภาพแบบความละเอียดสูงยิ่ง
5 การแปลงเค้าร่างแผนภาพพงศาวลีเป็นดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2553
6 Active Contour Using Local Regional Information on Extendable Search Lines (LRES) for Image Segmentation
ปี พ.ศ. 2552
7 การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง
8 แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ
9 แอ็กทีฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยึดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ
10 การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมอง
ปี พ.ศ. 2551
11 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
12 การแบ่งส่วนภาพสีโดยใช้แอ็กทิฟคอนทัวร์สำหรับภาพทางทันตกรรม
13 การรู้จำใบหน้า 3 มิติแบบไม่แปรเปลี่ยนตามการแสดงออกโดยใช้บริบทรูปร่าง
14 ความพอใจต่อความสวยงามของสัดส่วนทางมานุษยวิทยาที่แตกต่างกันของฟันหน้าบน โดยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
16 การแบ่งส่วนภาพหัวใจห้องล่างซ้ายของภาพสะท้อนแม่เหล็กด้วยระเบียบวิธีแอ็กทิฟคอนทัวร์คู่