ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชาคริต สิริสิงห
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์ธร แซ่อุย 24
2 Pongdhorn Sae-oui 22
3 Chakrit Sirisinha 13
4 Chakrit Sirisingha 10
5 กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ 8
6 ภุชงค์ ทับทอง 7
7 Kannika Hatthapanit 7
8 Puchong Thaptong 6
9 กฤษฎา สุชีวะ 6
10 อุทัย เทพสุวรรณ์ 4
11 วีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ 3
12 Uthai Tepsuwan 3
13 Weenusarin Intiya 3
14 ทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ 3
15 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 3
16 ฐานันดร วันทะนะ 3
17 Thanandon Wantana 3
18 ดารณี เจริญสุข 2
19 ไพโรจน์ จิตรธรรม 2
20 ชญาภา นิ่มสุวรรณ 2
21 อุบล โพธิ์อาพร 2
22 วุฒิชัย ไทยเจริญ 2
23 ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ 2
24 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 2
25 Krisda Suchiva 2
26 เสาวรภย์ บัวเล็ก-ลิ้มเจริญ 2
27 Chudej Deeprasertkul 2
28 สมบัติ ธนะวันต์ 2
29 Sedthawatt Sucharitpwatskul 2
30 พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ 1
31 T. Wanthana 1
32 Pongdhorn Sae-Oui 1
33 Promsak Sa-nguanthammarong 1
34 Roongrote Wangkieta 1
35 Chakrit Sirisinha 1
36 Puchong Thaptong 1
37 Pakpum Phewphong 1
38 ปัญพร วงศ์วิทยากูล 1
39 ปัญจพร วงศ์วิทยากูล 1
40 P. Wongwitthayakool 1
41 ภาคภูมิ ผิวผอง 1
42 Chudej Deeprasertkulb 1
43 รุ่งโรจน์ หวังเกียรติ 1
44 Chakrit Sirisinhab 1
45 นิตยา รัตนโสม 1
46 Wiroj Limtrakarn 1
47 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
48 Pongdhorn Saeoui 1
49 Tippawan Kowitteerawut 1
50 มัลลิกา กระแสสินทร์ 1
51 อัจฉราวดี พูนสุข 1
52 Jitladda Sakdapipanich 1
53 เจษฎา โมกขกุล 1
54 Nilobon Phewthongin 1
55 Preeyanuch Prasopnatra 1
56 Jedsada Mokhagul 1
57 กฤษณา คงศิลป์ 1
58 พลชิต บัวแก้ว 1
59 Polchit Buakaew 1
60 Panjaporn Wongwitthayakool 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 5
3 2552 9
4 2551 7
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 1
9 2545 1
10 2544 1
11 2542 1
12 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนายางลูกกลิ้งสมรรถนะสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ
ปี พ.ศ. 2553
2 Cure and Viscoelastic Properties of HNBR: Effects of Carbon Black Loading and Characteristics
3 Properties and recyclability of thermoplastic elastomer prepared from natural rubber powder (NRP) and high density polyethylene (HDPE)
4 Possible Use of Ultra-Fine Acrylonitrile Butadiene RubberPowder as Filler in Natural Rubber Vulcanizates
5 Properties of natural rubber filled with ultra fine acrylate rubber powder
6 การพัฒนายางลูกกลิ้งสมรรถนะสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อน/โอโซน
8 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติทนน้ำมัน
9 Influence of chlorinated paraffin on properties of silica filled polychloroprene
10 Rheological properties of chlorinated polyethylene blended with low-cost grade natural rubber
11 Utilization of limestone dust waste as filler in natural rubber
12 ผลของอัตราส่วนความหนืดมูนนี่ต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางไนไตร์ล (NBR)
13 ผลของยางคาร์บอกซิลิกไนไตร์ลผง (XNBRP) ต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่คงรูปด้วยระบบเพอร์ออกไซด์
14 บทบาทของยางอะคริเลตผง (ACMP) ต่อสมบัติต่างๆ ของยางไนไตร์ล
15 การศึกษากลไกการเสริมแรงในพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับคลอริเนเตทพอลิเอธิลีน
ปี พ.ศ. 2551
16 อิทธิพลของสารช่วยในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)
17 Influence of Magnesium Carbonate Loading on Compound Properties of Polychloroprene (CR), Natural Rubber (NR) and Their Blends
18 Rheological properties in recycled CPE/NR blends vulcanised by sulphur
19 Characterization of material constants based on synthetic biaxial data
20 The use of dynamic mechanical thermal analysis technique for determining an uneven distribution of precipitated silica in CPE/NR blends
21 อิทธิพลของสารป้องกันการเกาะติดผิวแม่พิมพ์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีน
22 การศึกษากลไกการเสริมแรงในพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับคลอริเนเตทพอลิเอธิลีน
ปี พ.ศ. 2550
23 ศูนย์เทคโนโลยียาง
24 การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2549
25 การเสริมแรงของซิลิกาในยางพอลิคลอโรพรีน (CR) และยางผสมระหว่างพอลิคลอโรพรีนและยางธรรมชาติ (CR/NR blend)
26 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติเชิงกล ความทนทานต่อความร้อน และความต้านทานต่อโอโซนของยางผสม NR/EPDM
ปี พ.ศ. 2548
27 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทั้งก้อนของยางคงรูปที่มีโครงสร้างเป็นชั้นๆ
28 การศึกษาสมบัติด้านความทนน้ำมันและความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับคลอริเนเตทพอลิเอธิลีน
29 การศึกษาสมบัติด้านความทนน้ำมันและความร้อน ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับคลอริเนเตทพอลิเอธิลีน
ปี พ.ศ. 2547
30 การศึกษาสมบัติด้านความทนน้ำมันและความร้อนของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับคลอริเนเตทพอลิเอทธิลีน
ปี พ.ศ. 2545
31 การศึกษาความแปรปรวนของยางธรรมชาติและการแก้ไข 1.การประเมินความแปรปรวนของสมบัติการแปรรูปของยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
32 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติเชิงกลและสมบัติด้านการไหลกับขนาดอนุภาคยางที่กระจายตัวในระบบยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์
ปี พ.ศ. 2542
33 การศึกษาถึงผลของรูปร่าง การจัดเรียงตัวของตัวอย่างยาง และความเร็วลมต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างยางกับอากาศ