ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chai Wutiwiwatchai 19
2 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 11
3 Nattanun Thatphithakkul 9
4 วาทยา ชุณห์วิจิตรา 5
5 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 5
6 อติวงศ์ สุชาโต 4
7 โปรดปราน บุณยพุกกณะ 4
8 Boontee Kruatrachue 4
9 บุญธีร์ เครือตราชู 4
10 Sanparith Marukatat 4
11 ภัชริกา ชูตระกูล 3
12 ขวัญชีวา สายคำ 3
13 Kwanchiva Saykham 3
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
15 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 3
16 Vataya Boonpiam 3
17 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 3
18 Sadaoki Furui 3
19 อภัย ประกอบผล 2
20 ส่งศรี ดีศรีแก้ว 2
21 Sutat Sae-Tang 2
22 สิริพร วิธินันทกิตต์ 2
23 เปรมนาถ ดูเบ 2
24 Issara Thienlikit 2
25 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 2
26 วศิน สินธุภิญโญ 2
27 อัษฎางค์ แตงไทย 2
28 Theppitak Karoonboonyanan 1
29 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
30 เทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์ 1
31 วารินทร์ อัจฉริยะกุลพร 1
32 Varin Achariyakulporn 1
33 Thaweesak Koanantakool 1
34 Markapong Jongtaveesataporn 1
35 อโณชา รักชาติเจริญ 1
36 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 1
37 Thepchai Supnithi 1
38 กนกอร ตระกูลทวีคูณ 1
39 Ausdang Thangthai 1
40 Sittipong Saychum 1
41 Anocha Rugchatjaroen 1
42 สิทธิพงษ์ สายชุม 1
43 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
45 Patcharika Chootrakool 1
46 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
47 Choochart Haruechaiyasak 1
48 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
49 ปรัชญา บุญขวัญ 1
50 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
51 สุดาพร ลักษณียนาวิน 1
52 เกริกศักดิ์ ลิขิตสุภิณ 1
53 Peerachet Porkaew 1
54 กฤตนันท์ พิทักษ์ภวัตกุล 1
55 ณัฐชา ตังศิริรัตน์ 1
56 ณัฐณรงค์ พ่วงศรี 1
57 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
58 พีรเชษฐ ปอแก้ว 1
59 อิศรา เธียรลิขิต 1
60 อนันต์ลดา โชติมงคล 1
61 รัฐภูมิ ตู้จินดา 1
62 รัฐภูมิ นิราศวรรณ 1
63 ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ 1
64 Ratthapoom Niraswan 1
65 Rattapoom Tuchinda 1
66 ทัศนีย์ เจริญพร 1
67 Ananlada Chotimongkol 1
68 Krit Kosawat 1
69 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
70 มารุต บูรณรัช 1
71 พรพิมล ผลินกูล 1
72 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
73 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
74 Paramet Tanwanont 1
75 Markpong Jongtaveesataporn 1
76 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
77 Wasin Sinthupinyo 1
78 Pornchai Tummarattananont 1
79 Sarin Watcharabutsarakham 1
80 มณฑิกา บริบูรณ์ 1
81 ศวิต กาสุริยะ 1
82 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
83 Sawit Kasuriya 1
84 Vataya Chunwijitra 1
85 มรรคพงษ์ จงทวีสถาพร 1
86 วาทยา บุญเปี่ยม 1
87 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1
88 Chularat Tanprasert 1
89 Premnath Dubey 1
90 ณัฐพล กฤษสุทธิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 7
5 2551 4
6 2550 8
7 2549 5
8 2544 1
9 2543 1
10 2540 2
11 543 61
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การแปลงกราฟีมภาษาอังกฤษเป็นโฟนีมภาษาไทย
2 การแบ่งประโยคภาษาไทยโดยแคททิกอเรียลแกรมม่าและหลักเกณฑ์ไวยากรณ์
3 การระบุและแก้ไขส่วนที่แตกต่างของบทถอดความระหว่างเสียงบันทึกการประชุมรัฐสภาไทยและรายงานการประชุม
ปี พ.ศ. 2554
4 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ปี พ.ศ. 2553
5 ระบบรู้จำผู้พูดประสิทธิภาพสูง
6 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. 2552
7 คลังข้อมูลบทพูดภาษาไทย
8 ระบบอัจฉริยะสำหรับติดต่ออุปกรณ์พกพาด้วยภาษาไทย
9 ระบบเลขาส่วนตัวอัจฉริยะสำหรับมือถือ
10 ระบบแปลภาษาเพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
11 Computers and the Thai Language
12 Lexical units for Thai LVCSR
13 วิธีการทางสวนสัทศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดแบบอาศัยเซกเมนต์
ปี พ.ศ. 2551
14 Advantages of prosody mapping in cross-language speech synthesis
15 Simulated-Data Adaptation for Robust Speech Recognition
16 Simulated-Data Adaptation BasedPiecewise Linear Transformation for Robust Speech Recognition
17 การแปลภาษาอัติโนมัติเชิงสถิติสำหรับระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
18 Towards Better Language Modeling for Thai LVCSR
19 Toward Thai-English Speech Translation
20 การรู้จำเสียงพูดโดยการเลือกแบบจำลองเสียงพูดตามระดับสัดส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
21 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
22 Unfolding Linguistics
23 รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
24 วิธีการตรวจจับความไม่สอดคล้องของการกำกับชนิดของคำในคลังข้อมูลทางภาษาโดยอัตโนมัติ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติแบบ n-gram
25 Thai Speech Processing Technology: A Review
ปี พ.ศ. 2549
26 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
27 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบอัจฉริยะสำหรับการติดต่ออุปกรณ์พกพาด้วยภาษาไทย
28 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
29 แบบจำลองเสียงพูดแบบ Multi-condition
30 Robust Speech Recognition Using KPCA-Based Noise Classification
ปี พ.ศ. 2544
31 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
ปี พ.ศ. 2543
32 ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบระบุผู้พูดภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2540
33 การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก
34 การรู้จำเสียงพูดคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซี และนิวรอลเน็ตเวิร์ก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 Confidence scoring for ANN-based spoken language understanding
36 Automatic duration weighting in Thai unit-selection speech synthesis
37 Thai voice application gateway
38 BEST 2009 : Thai word segmentation software contest
39 Automatic Thai audio/transcription segmentation
40 The Asian network-based speech-to-speech translation system
41 A study of recognition rate improvement for Thai esophageal speech by using feature conversion
42 Toward benchmarking a general-domain Thai LVCSR System
43 Categorial-grammar-based phrase break prediction
44 A study of automatic speech intelligibility testing for Thai oral surgical patients
45 A study of VoIP quality evaluation: User perception of voice quality from G.729, G.711 and G.722
46 A bi-lingual Thai-English TTS system on Android mobile devices
47 Speech analysis method based on source-filter model using multivariate empirical mode decomposition in log-spectrum domain
48 A new strategy of fuzzy-neural network for Thai numeral speech recognition
49 Thai polysyllabic word recognition using fuzzy-neural network
50 Text-dependent speaker identification using LPC and DTW for Thai language
51 A multi-stage approach for Thai spoken language understanding
52 Learning methods and features for corpus-based phrase break prediction on Thai
53 Comparative study of continuous hidden Markov models (CHMM) and artificial neural network (ANN) on speaker identification system
54 Text-dependent speaker identification using neural network on distinctive Thai tone marks
55 Thai syllable segmentation for connected speech based on energy
56 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
57 A speech sectioning tool for corpus development
58 Thai speech processing technology: A review
59 A simulated-data adaptation technique for robust speech recognition
60 Automatic syllable-pattern induction in statistical thai text-to-phone transcription
61 Improving segment-based speech recognition by recovering missing segments in segment graphs - A Thai case study
62 A learning method for Thai phonetization of English Words
63 Towards better language modeling for Thai LVCSR
64 Robust speech recognition using noise-cluster HMM interpolation
65 Thai named-entity recognition using class-based language modeling on multiple-sized subword units
66 Advanced user interfaces in traffic information systems
67 Thai tone recognition using ant colony algorithm
68 Corrigendum to: \Thai speech processing technology: A review\" [Speech Communication 49 (1) (2007) 8-27] (DOI:10.1016/j.specom.2006.10.004)"
69 Computers and the Thai language
70 T-Tilt: A modified Tilt model for F0 analysis and synthesis in tonal languages
71 Optimization of T-Tilt F0 modeling
72 Speaker adaptation using a parallel phone set pronunciation dictionary for Thai-English bilingual TTS
73 Cross-language F0 modeling for under-resourced tonal languages: A case study on Thai-Mandarin
74 LOTUS-BN: A Thai broadcast news corpus and its research applications
75 BEST 2009: Thai word segmentation software contest
76 Lip synchronization from Thai speech
77 A study of term weighting in phonotactic approach to spoken language recognition
78 Feature smoothing and frame reduction for speaker recognition
79 Thai speech-driven facial animation
80 Accent level adjustment in bilingual Thai-English text-to-speech synthesis
81 A hybrid language model for open-vocabulary thai LVCSR
82 Thai ASR development for network-based speech translation
83 The design and development of PELECAN: Pronunciation Errors from Learners of English Corpus and Annotation
84 A time-varying adaptive IIR filter for robust text-independent speaker verification
85 Musical pitch estimation using a supervised single hidden layer feed-forward neural network
86 Thai phonetization of English words using English syllables
87 Language recognition using latent dynamic conditional random field model with phonological features
88 Developing a Thai emotional speech corpus
89 Contextual behaviour features and grammar rules for Thai sentence-breaking
90 Prediction of tone naturalness perception using geometric model