ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรัตนา อำนวยผล 3
2 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 3
3 ชำนาญ ภัตรพานิช 2
4 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 2
5 หทัยรัตน์ พงศ์พิพัฒนาการ 2
6 รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
7 จามรี วรรณไกรโรจน์ 2
8 เชิญพร เต็งอำนวย 2
9 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 2
10 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 2
11 อุรุยา วีสกุล 2
12 สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ 2
13 พรเพ็ญ เปรมโยธิน 2
14 สุวรรณา กิจภากรณ์ 2
15 วิมลมาศ ลิปิพันธ์ 2
16 พรพิมล กิจสนาโยธิน 2
17 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 2
18 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 2
19 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 2
20 กวินธิดา จียาศักดิ์ 1
21 ขนิษฐา สุขเลิศ 1
22 วิทยา จันทสูตร 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
24 พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ 1
25 ณัฐวุฒิ เหลียวอินทร์ 1
26 อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ 1
27 หรรษธร อุดมวุฒิทรัพย์ 1
28 ธัญพิสิษฐ์ จันทร์กิตติชัย 1
29 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 1
30 หทัยชนก วานิชศรี 1
31 ธรรมนูญ หนูจักร 1
32 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
33 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
34 ลักษมี หมื่นศรีธาราม 1
35 ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 1
36 พิกุล จันทร์โยธา 1
37 วิเชียร จีรวงส์ 1
38 พระสมบูรณ์ สุพรรณวัฒนกุล 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2550 1
4 2549 1
5 2547 1
6 2544 1
7 2543 1
8 2540 1
9 2531 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้เป็นสารดัดแปรการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเมลาโนมา A375 ของสารสกัดจากบอนขาวและอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตร
ปี พ.ศ. 2550
3 ผลของ 8(14),15-ไอโซไพมาราไดอีน-3 เบต้า,18-ไดออลต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูแรท
ปี พ.ศ. 2549
4 ปริมาณวิเคราะห์ของกรดไฮดรอกซีซิตริกในพืชสกุล Garcinia โดยคะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส
ปี พ.ศ. 2547
5 ผลของบัวบก (Centella asiatica) ต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2544
6 ผลของการใช้คลื่นเหนือเสียงต่อการสกัดสารสำคัญจากบัวบก
ปี พ.ศ. 2543
7 การศึกษาสารปฏิชีวนะของเชื้อ Micromonospora : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
8 การศึกษาเชิงเปรียบรายชื่อพืชในมหาเวสสันดรชาดกสำนวนต่างๆ และการใช้เป็นพืชสมุนไพรในศิลาจารึก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร
ปี พ.ศ. 2531
9 ฤทธิ์ของบาราคอล, สารสกัดจากใบของต้นขี้เหล็กต่อระบบประสาทส่วนกลาง