ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยสิทธิ์ ทองจู
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 10
2 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 5
3 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 5
4 ระวิวรรณ โชติพันธ์ 5
5 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 5
6 ชวลิต ฮงประยูร 4
7 อัญธิชา พรมเมืองคุก 4
8 ธงชัย มาลา 3
9 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 3
10 ศุภชัย อำคา 3
11 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 3
12 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 3
13 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 3
14 ปิยะ กิตติภาดากุล 3
15 ประภาส ช่างเหล็ก 3
16 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 3
17 เอมอร อังสุรัตน์ 3
18 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
19 สุรเดช จินตกานนท์ 2
20 นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 2
21 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
22 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
23 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 2
24 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
25 คนึงรัตน์ คำมณี 2
26 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
27 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ 2
28 ศิริสุดา บุตรเพชร 2
29 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
30 วิจารณ์ วิชชุกิจ 2
31 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
32 ยงยุทธ โอสถสภา 2
33 ประยูร เพียตะเณร 2
34 จามีกร ศรีสุมล 2
35 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
36 จรัล เห็นพิทักษ์ 2
37 วัลยา แซ่เตียว 2
38 เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ 1
39 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 1
40 ผกาทิพย์ จินตกานนท์ 1
41 วันทนีย์ พึ่งแสง 1
42 กุมุท สังขศิลา 1
43 นางระวิวรรณ โชติพันธ์ 1
44 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
45 ธีระพงษ์ พรมสวัสดิ์ 1
46 นางสาวลลิตา น้ำเพชร 1
47 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
48 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 1
49 จุฬารัตน์ วัฒนะ 1
50 นางสาวชาลินี คงสุด 1
51 นายธีรยุทธ คล้ำชื่น 1
52 มานิต ลาเกลี้ยง 1
53 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
54 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 1
55 รพี ดอกไม้เทศ 1
56 ทิพวรรณ แก้วหนู 1
57 ภาณุพรรณ สระกอบแก้ว 1
58 Mr.Hernan Ceballos 1
59 น.ส.ศุภจิต สะเพชร 1
60 ธนิดา พรหมประสิทธิ์ 1
61 นายสานิตย์ นิรพาธ 1
62 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
63 จรัสศรี ผลคำ 1
64 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
65 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
66 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
67 รัชนี ฮงประยูร 1
68 - 1
69 บัวบาง ยะอูป 1
70 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 1
71 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 1
72 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
73 ปิติ กันตังกุล 1
74 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
75 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
76 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
77 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 1
78 เอื้อ สิริจินดา 1
79 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
80 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
81 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
82 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
83 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
84 นางสาวไฉไล กองทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 5
4 2555 5
5 2554 6
6 2553 5
7 2552 2
8 2551 3
9 2550 2
10 2545 1
11 2544 1
12 2538 1
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ
2 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของอ้อย
3 ผลของปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยช้าที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว
4 ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากกากตะกอนยีนต์และน้ำวีแนสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2557
5 การใช้ประโยชน์จากวัสดุผสมระหว่างกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ)และขี้เถ้าลอยเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
7 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
8 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
9 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว
10 ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว (ปีที่ 2)
11 แนวทางการใช้ประโยชน์ของกากตะกอนยีสต์เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2555
12 การใช้ประโยชน์จาก dreg เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
13 การใช้ประโยชน์จากมูลไก่เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
14 การใช้ประโยชน์จากวัสดุรองพื้นหมักเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
15 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ
16 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)
ปี พ.ศ. 2554
17 ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว
18 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
19 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
20 ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย รวมทั้งผลต่อสมบัติของดินและรายได้สุทธิ
21 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
22 การศึกษากลวิธีแสดงความสุภาพในการขอร้องของกำลังพลกองทัพไทย
ปี พ.ศ. 2553
23 การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
24 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน
25 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
26 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสารเพอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
27 การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2552
28 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
29 การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดง
ปี พ.ศ. 2551
30 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)
31 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เชิงการค้า
32 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
33 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2550 (EGAT Ratchaburi_2550)
34 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2545
35 ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพืชพันธุ์ EarliGrande
ปี พ.ศ. 2544
36 ผลของการปลูกพริกหวานก่อนและหลังการปลูกถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2538
37 การใช้อินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดเป็นปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับกวางตุ้งและข้าว โพดฝักอ่อนที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน