ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยสิทธิ์ ทองจู
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 10
2 ระวิวรรณ โชติพันธ์ 5
3 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 5
4 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 5
5 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 5
6 ชวลิต ฮงประยูร 4
7 อัญธิชา พรมเมืองคุก 4
8 ธงชัย มาลา 3
9 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 3
10 ศุภชัย อำคา 3
11 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 3
12 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 3
13 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 3
14 ปิยะ กิตติภาดากุล 3
15 ประภาส ช่างเหล็ก 3
16 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 3
17 เอมอร อังสุรัตน์ 3
18 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
19 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
20 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
21 ศิริสุดา บุตรเพชร 2
22 จรัล เห็นพิทักษ์ 2
23 คนึงรัตน์ คำมณี 2
24 จามีกร ศรีสุมล 2
25 ยงยุทธ โอสถสภา 2
26 ประยูร เพียตะเณร 2
27 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
28 วิจารณ์ วิชชุกิจ 2
29 วัลยา แซ่เตียว 2
30 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
31 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
32 นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 2
33 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 2
34 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ 2
35 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
36 สุรเดช จินตกานนท์ 2
37 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
38 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
39 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
40 จรัสศรี ผลคำ 1
41 รัชนี ฮงประยูร 1
42 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
43 บัวบาง ยะอูป 1
44 - 1
45 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
46 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 1
47 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 1
48 นายสานิตย์ นิรพาธ 1
49 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
50 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
51 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
52 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
53 มานิต ลาเกลี้ยง 1
54 เอื้อ สิริจินดา 1
55 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
56 ปิติ กันตังกุล 1
57 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
58 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
59 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
60 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
61 นางระวิวรรณ โชติพันธ์ 1
62 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 1
63 วันทนีย์ พึ่งแสง 1
64 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 1
65 กุมุท สังขศิลา 1
66 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
67 นางสาวลลิตา น้ำเพชร 1
68 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 1
69 นางสาวไฉไล กองทอง 1
70 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
71 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
72 ผกาทิพย์ จินตกานนท์ 1
73 เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ 1
74 จุฬารัตน์ วัฒนะ 1
75 รพี ดอกไม้เทศ 1
76 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 1
77 นางสาวชาลินี คงสุด 1
78 น.ส.ศุภจิต สะเพชร 1
79 Mr.Hernan Ceballos 1
80 ธีระพงษ์ พรมสวัสดิ์ 1
81 ธนิดา พรหมประสิทธิ์ 1
82 ทิพวรรณ แก้วหนู 1
83 ภาณุพรรณ สระกอบแก้ว 1
84 นายธีรยุทธ คล้ำชื่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 2
3 2556 5
4 2555 5
5 2554 6
6 2553 5
7 2552 2
8 2551 3
9 2550 2
10 2545 1
11 2544 1
12 2538 1
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ
2 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของอ้อย
3 ผลของปุ๋ยยูเรียปลดปล่อยช้าที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว
4 ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากกากตะกอนยีนต์และน้ำวีแนสต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2557
5 การใช้ประโยชน์จากวัสดุผสมระหว่างกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ)และขี้เถ้าลอยเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
7 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
8 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
9 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว
10 ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว (ปีที่ 2)
11 แนวทางการใช้ประโยชน์ของกากตะกอนยีสต์เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2555
12 การใช้ประโยชน์จาก dreg เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
13 การใช้ประโยชน์จากมูลไก่เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
14 การใช้ประโยชน์จากวัสดุรองพื้นหมักเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
15 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ
16 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)
ปี พ.ศ. 2554
17 ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว
18 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
19 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
20 ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย รวมทั้งผลต่อสมบัติของดินและรายได้สุทธิ
21 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
22 การศึกษากลวิธีแสดงความสุภาพในการขอร้องของกำลังพลกองทัพไทย
ปี พ.ศ. 2553
23 การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
24 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน
25 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
26 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสารเพอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
27 การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2552
28 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
29 การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดง
ปี พ.ศ. 2551
30 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)
31 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เชิงการค้า
32 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
33 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2550 (EGAT Ratchaburi_2550)
34 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2545
35 ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพืชพันธุ์ EarliGrande
ปี พ.ศ. 2544
36 ผลของการปลูกพริกหวานก่อนและหลังการปลูกถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2538
37 การใช้อินทรียวัสดุเหลือใช้บางชนิดเป็นปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับกวางตุ้งและข้าว โพดฝักอ่อนที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน