ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จำเริญ เชื้อประดิษฐ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2545 3
5 2533 2
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การคิดโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ สำหรับครูประจำการ
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดโดยใช้งานวิจัยเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้สำหรับครูประจำการสถานศึกษาสังกัดเขตฯ
3 การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาความสามารถในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สำหรับครูประจำการในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
5 การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา
6 การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา
7 การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร สำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิธีสอนซ่อมเสริมวิชาสังคมศึกษา (ส 504) เรื่อง การเงิน การธนาคารและการคลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับสอนซ่อมเสริมโดยวิธีบรรยาย
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิธีสอนซ่อมเสริมสังคมศึกษา (ส 504) เรื่องการเงิน การธนาคาร และการคลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนซ่อมเสริม โดยวิธีบรรยาย