ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 10
2 2551 2
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 3
6 2537 1
7 2533 1
8 2529 1
9 2528 1
10 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนากระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
2 การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
3 การออพติไมซ์การเผาไหม้ร่วมในฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียนของขยะพลาสติกและชีวมวล
4 การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีนโดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
5 การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
6 ผลของความชื้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดในระบบอากาศที่มีอนุภาค
7 การประเมินวัฏจักรชีวิตความร้อนร่วมแก๊สซิฟิเคชั่นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
8 การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
9 การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
10 การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีน โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอน
12 การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลต โดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่เแน่นอน
ปี พ.ศ. 2550
13 การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2549
14 การประเมินวัฏจักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์
15 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2548
16 การประมาณค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้อนุภาคซิลิกอนไดออกไซด์ในระดับนาโน
17 การประเมินรวมความเสี่ยงและการประเมินวัฏจักรชีวิตสำหรับการประเมินการผลิตคาร์บอนนาโนทิวบ์
18 การประเมินวัฎจักรชีวิตสำหรับการเปรียบเทียบการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของซิงค์ซัลไฟด์
ปี พ.ศ. 2537
19 ปฏิกิริยาไนโตรเจนออกไซด์กับไฮโดรเจน บนตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์ออกไซด์/อะลูมิเนียมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2533
20 จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/แกมมา-อลูมินาสำหรับการผลิตก๊าซสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2529
21 กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2528
22 ระบบปรับอากาศแบบดูดกลืนโดยใช้ลิเธียมโบรไมด์-น้ำ