ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของการให้ความร้อนต่อการกะเทาะเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของอาหารที่สภาวะเหนือจุดเยือกแข็งโดย Line Heat Source Method
3 จลนพลศาสตร์ในการทอดแบบจุ่มด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ :
4 การปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายโอนความร้อนของอาหาร ขณะแช่แข็งด้วยระบบไครโอแมคคานิค :
ปี พ.ศ. 2554
5 แบบจำลองการดูดซับความชื้นของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอัดพองขณะบรรจุที่สภาวะผันผวน
ปี พ.ศ. 2553
6 แบบจำลองการถ่ายโอนมวลและความร้อนของการทอดแบบน้ำมันท่วมเมื่อสภาวะขอบที่อุณหภูมิไม่คงที่
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลของการแช่แข็งด้วยวิธีไครโอแมคคานิคต่อคุณภาพและการสูญเสียน้ำหนักของเนื้อไก่ชุบแป้งทอด
8 แบบจำลองการถ่ายโอนความร้อนของอาหารขณะแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิคส์และ ตรวจสอบกับการทดลอง
9 การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพของไฮโดรไซโคลน สำหรับการคัดแยกของแข็ง จากน้ำมันทอดอาหารขณะร้อน
10 ผลการเตรียมการต่อคุณภาพสับปะรดทอดภายใต้สุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปรับกรดบรรจุถุงพลาสติกโดยวิธีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน [50]
12 การจำลองแบบการถ่ายเทความร้อนอาหารเหลวที่บรรจุในภาชนะพลาสติกรูปทรงระฆัง
13 การทำแห้งน้ำสับปะรดด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย : ผลของปริมาณสารช่วยทำแห้งและอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
14 ผลการเตรียมการต่อคุณภาพสับปะรดทอดภายใต้สุญญากาศ
15 การทำแห้งน้ำสับปะรดด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย : ผลของปริมาณสารช่วยทำแห้งและอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
16 การจำลองแบบการถ่ายเทความร้อนอาหารเหลว ที่บรรจุในภาชนะพลาสติกรูปทรงระฆัง
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปรับกรดบรรจุถุงพลาสติกโดยวิธีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน
18 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมะขามผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย : ผลของสารช่วยอบแห้งและสภาวะการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
19 ปริมาณอะไมโลสที่เหมาะสมต่อการลดการดูดซับน้ำมันของแป้งทอดแบบจุ่ม
ปี พ.ศ. 2536
20 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน