ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยยุทธ สุขศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชูศักดิ์ ชูศรี
- สวัสดิ์ สุขีสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 5
2 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 5
3 ครรชิต ทะกอง 4
4 ไพศาล สันติธรรมนนท์ 2
5 สุริชัย หวันแก้ว 2
6 สุรางครัตน์ จำเนียรพล 2
7 วีระพล แต้สมบัติ 2
8 อุดร จารุรัตน์ 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
10 จิรพันธุ์ พิมพ์พืช 2
11 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 2
12 อรนุช หล่อเพ็ญศรี 2
13 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 2
14 สมบูรณ์ ลุวีระ 2
15 กิตติ ลิ่มสกุล 2
16 สมคิด บัวเพ็ง 2
17 ธีรวัฒน์ ตั้งพานิช 2
18 จรูญ พจน์สุนทร 2
19 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
20 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
21 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
22 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
23 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
24 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
25 สุรพล ภู่วิจิตร 1
26 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
27 นภาพร นพคุณ 1
28 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
29 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
30 วิชุตา เหมเสถียร 1
31 อนวัช สรรพศรี 1
32 ศักย์ สกุลไทย 1
33 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
34 โกศล ประสงค์สม 1
35 เมธาพันธ์ ชาลีกุล 1
36 เสรี จันทรโยธา 1
37 ณัฐพร รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร 1
38 อภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต 1
39 อมราพร จิตประไพ 1
40 อุบลวรรณ เจนพานิชทรัพย์ 1
41 อินทิรา เศวตประวิชกุล 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
43 ฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน์ 1
44 วิชชุดา เลี่ยมสงวน 1
45 โอฬาร เวศอุไร 1
46 เลอพงศ์ อ่ำสุริยา 1
47 จุลจักร โอภานุรักษ์ 1
48 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2548 3
5 2547 2
6 2546 1
7 2545 1
8 2542 1
9 2541 1
10 2540 1
11 2539 2
12 2538 1
13 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 แบบจำลองการวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำระยอง / คลองใหญ่
ปี พ.ศ. 2551
2 การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วมของสภาพน้ำหลากในลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยวิธี Copula
3 แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แบบบูรณาการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับการปฏิบัติงานด้านชุมชนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2
ปี พ.ศ. 2548
5 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตอนบนโดยใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยา SWAT
6 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
7 การประยุกต์ใช้หลักการจัดการน้ำแบบผสมผสานเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อขัดแย้ง กรณีศึกษาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2547
8 แนวการจัดสรรน้ำโดยใช้ดัชนีการจัดหาน้ำ : กรณีศึกษาโครงการป่าสักชลสิทธิ์
9 แนวการจัดสรรน้ำโดยใช้ดรรชนีการจัดหาน้ำ : กรณีศึกษา โครงการป่าสักชลสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2546
10 การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมในการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ-อัตราการไหล
ปี พ.ศ. 2545
11 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์คาบการเกิดเหตุการณ์ความแห้งแล้งโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่า
ปี พ.ศ. 2542
12 การปรับปรุงเกณฑ์การวิเคราะห์ฝนออกแบบสำหรับกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
13 การวิเคราะห์ความไม่คงตัวของข้อมูลอุทกวิทยา
ปี พ.ศ. 2540
14 การใช้อนุกรมสูงสุดรายปีและอนุกรมสูงสุดบางส่วน ในการวิเคราะห์ขนาดและความถี่น้ำท่วมในลุ่มน้ำปิงตอนบน
ปี พ.ศ. 2539
15 แนวทางการจัดการน้ำสำหรับการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง
16 การพัฒนาการชลประทาน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : กรณีศึกษาโครงการรังสิต
ปี พ.ศ. 2538
17 สภาพการเกิดน้ำหลากในลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง