ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยพันธ์ ประภาสะวัต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 4
2 2549 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2545 2
6 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน กลุ่มที่ 4 : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพิทักษ์และจัดการลุ่มน้ำคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
2 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน กลุ่มที่ 3 : ลุ่มน้ำเซิน แม่ตื่น บึงบอระเพ็ด คลองบางสองร้อย และแม่น้ำน้อย
3 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน กลุ่มที่ 2 : ลุ่มน้ำแม่ลาวตอนบน ลุ่มน้ำคลองชมภู ลุ่มน้ำเสียว ลุ่มน้ำปาว และลุ่มน้ำท่าจีน
4 การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน กลุ่มที่ 1 : ลุ่มน้ำฝาง แม่วางและแม่มอก
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงการ ศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2547
6 การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
ปี พ.ศ. 2546
7 โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
9 โครงการศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
10 การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง