ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 15
2 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 8
3 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 6
4 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 6
5 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 6
6 อุดม แก้วสุวรรณ์ 6
7 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 6
8 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 5
9 สุภาพร กลิ่นคง 4
10 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 4
11 รัชนี ฮงประยูร 4
12 วรรณวิไล อินทนู 3
13 จินตนา อันอาตม์งาม 3
14 วิชัย โฆสิตรัตน 3
15 เจริญ ขุนพรม 3
16 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 2
17 พรรณี ศรีสวัสดิ์ 2
18 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 2
19 ดำเนิน อุ่นศิริ 2
20 สมชาย สุขะกูล 2
21 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 2
22 รัติยา พงศ์พิสุทธา 2
23 อารีรัตน์ เทียนขาว 2
24 ยุพิน อ่อนศิริ 2
25 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 2
26 สมนึก ทองบ่อ 2
27 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
28 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
29 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 2
30 วิทยา สุริยาภณานนท์ 2
31 โกศล เจริญสม 2
32 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
33 สุภาวดี แก้วสด 1
34 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
35 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 1
36 สุดารัตน์ สิริปรัชญาภิคุปต์ 1
37 วรรณดี สุทธินรากร 1
38 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
39 ฐิติยา แซ่ปัง 1
40 สุชีรา มาตยภูธร 1
41 ภาณี ทองพำนัก 1
42 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
43 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 1
44 นวรัตน์ อิ่มจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 1
10 2533 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจัดการระบบผลิตพืชเพื่อระบบอาหารปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2557
2 การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q
4 การใช้สารเพื่อชักนำความต้านทานต่อโรคใบจุดของเชื้อรา alternaria sp. ในผักตระกูลกะหล่ำ
ปี พ.ศ. 2554
5 แนวทางการลดการใช้สารเคมีเพื่อการจัดการโรคพืชในแปลงพริก
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2551
8 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
9 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยรับรอและเเนวทางปฏิบัติเพื่อรับรองระบบผลิตผักเเละผลไม้ตามมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2549
11 การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อส่งครัวการบิน: การพัฒนาการรับรองระบบผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2533
12 ผลของสารเคมีกำจัดวัชพืชบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร ของจุลินทรีย์ดินและเชื้อรา Fusarium moriliforme (Sheldon) Wineland สาเหตุโรครากและลำต้นเน่าของอ้อย