ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัยชาญ วงศ์สามัญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา 9
2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
3 นิวัฒน์ มาศวรรณา 5
4 ประยูร ศรีศักดิ์นอก 4
5 อนงค์นุช เทียนทอง 4
6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
7 วิเชียร วรพุทธพร 3
8 ธีระ เกียรติมานะโรจน์ 2
9 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 2
10 ฝากจิตร ลาภจิต 2
11 ฉลอง บุญธรรมเจริญ 2
12 สมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ 2
13 นิพนธ์ คุณารักษ์ 2
14 ไพศาล เอกวัฒน์ 2
15 เกษสุดา เดชภิมล 2
16 เพ็ญศรี เจริญวานิช 2
17 สุนีย์ ตรีมณี 2
18 อุษา กลิ่นหอม 2
19 สจี กัณหาเรียง 2
20 โสภณ เสือแก้ว 2
21 เกื้อกูล พิมพ์ดี 2
22 พรชัย อุทรักษ์ 2
23 สายดาลา ภูมณีวง 1
24 เฉลิมขวัญ ยศขุน 1
25 ดนัย กุดทิง 1
26 กมลศรี สาราษฎร์ 1
27 Wichian Voraputhaporn 1
28 Chaicharn Wongsamun 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 2
4 2548 1
5 2546 2
6 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความต้องการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
2 ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
3 การมีส่วนร่วมของคณะป่าไม้บ้านในการจัดการป่าผลิตในเขตดงสีทวน แขวงสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2551
4 ความต้องการความรู้ และสื่อเกี่ยวกับการผลิตข้าวของแม่บ้านเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
5 การเปรียบเทียบการดำเนินงานของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ในระดับดีมากและระดับปานกลาง ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดเรียนการสอนวิชาเกษตรของครูที่สอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
7 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวเม่าและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบางชนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอีสาน
8 การสรุปบทเรียนและเผยแพร่รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรในโรงเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในหมู่บ้านหัตถกรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านพงไม หลอมโลหะทองแดง อำเภอทุยเหงียน จังหวัดไหฟอง ประเทศเวียดนาม
10 ความต้องการฝึกอบรมด้านการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลอันลองวิล อำเภอซังเกีย จังหวัดพะตะบอง ประเทศกัมพูชา
11 การประเมินการต้องการฝึกอบรมด้านการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในเขตเทศบาลนครเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
12 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตและการใช้ประโยชน์ผลกระบองเพชรในภาคใต้ของประเทศนามิเบีย
13 การประเมินผลกระทบจากการให้บริการเงินทุนจุลภาคต่อการลดปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา หมู่บ้านโดนต๊ก อำเภอพ้วก จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
14 ระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมระดับท้องถิ่นในประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
15 ความต้องการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาดมันสัมปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ
16 ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยในจังหวัดขอนแก่น