ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัญชณา ธนชยานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chanchana Thanachayanont 30
2 ชใบพร จันทร์อินทร์ 8
3 Chanipat Euvananont 7
4 เกริกชัย อินทร์ปอ 6
5 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 6
6 พิมพา ลิ้มทองกุล 5
7 Chabaiporn Junin 4
8 Pimpa Limthongkul 4
9 Somboon Sahasithiwat 4
10 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 4
11 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 3
12 อดิสร เตือนตรานนท์ 3
13 Kroekchai Inpor 3
14 Chanchana Thanachayanant 3
15 ณัฐกรณ์ กีรติไพบูรณ์ 3
16 ยศ บุญทองคง 3
17 Chachana Thanachayanont 3
18 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 3
19 ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 3
20 ทศวรรษ สีตะวัน 3
21 เจษฎา อังศุพาณิชย์ 3
22 เจียมจิตร ขวัญแก้ว 3
23 เอกพล ฉิ้มพงษ์ 3
24 เพชราพร นิลวิลัย 3
25 รุ้งนภา ทองพูล 3
26 วิทยา อมรกิจบำรุง 2
27 Anurat Wisitsoraat 2
28 ทรงพล กาญจนชูชัย 2
29 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 2
30 Adisorn Tuantranont 2
31 Prasarn Chainaronk 2
32 Joydeep Dutta 2
33 วิศิษฏพงศ์ ยอดศรี 2
34 Chris Boothroyd 2
35 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 2
36 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 2
37 Narong Boonyopakorn 2
38 ณัฐศิษฏ์ ทวีพรเกษมสุข 2
39 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
41 Rungnapa Tongpool 2
42 Somsak Dangtip 2
43 Suparerk Aukkaravittayapun 2
44 Tawan Sooknoi 2
45 ตะวัน สุขน้อย 2
46 จิติ หนูแก้ว 2
47 Kanyaporn Adpakpang 1
48 Vittaya Amornkitbumrung 1
49 Athorn Vora-Ud 1
50 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
51 จอยดีพ ดูททา 1
52 Thapanee Sarakonsri 1
53 กัญญาพร อาจผักปัง 1
54 Joongjai Panpranot 1
55 Wilaiwan Chouyyok 1
56 Ubolsree Leartsakulpanich 1
57 Heinrich Hofmann 1
58 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
59 Yasuhiro Shinoda 1
60 Seiji Isoda 1
61 Songphol Kanjanachuchai 1
62 จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส 1
63 Laddawan Supadee 1
64 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
65 Torranin Chairuangsri 1
66 Seeroong Prichanonta 1
67 จักรกฤช สุภาวสุทธิ์ 1
68 Suttawan Imurai 1
69 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 1
70 Suphakan Kijamnajsuk 1
71 นฤมล สีพลไกร 1
72 Narumon Seeponkai 1
73 Jatuphorn Wootthikanokkhan 1
74 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
75 Gjindara Wong-Ud-Dee 1
76 พิศาล สุขวิสูตร 1
77 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุ 1
78 นวัล บินหะยีนิยิ 1
79 Supasarote Muensit 1
80 จิรวัฒน์ ดวงรัศมี 1
81 ทศพล ทิพย์โพธิ์ 1
82 Pisan Sukvisut 1
83 Urai Seetawan 1
84 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
85 ยุสราน ดาโอ๊ะ 1
86 อุไำร สีตะวัน 1
87 Tae-Yeon Seong 1
88 Chabaipon Junin 1
89 Suwit Jugsujinda 1
90 ศุภสโรช หมื่นสิทธิ์ 1
91 Nawal Binhayeeniyi 1
92 Tossapol Tippo 1
93 Sman Kuntharin 1
94 Pawilas Pratoomwan 1
95 Supattra Pakdeesathaporn 1
96 Papaporn Jantawongrit 1
97 จงใจ ปั้นประณต 1
98 Yot Boontongkong 1
99 Teruyuki Nakamura 1
100 Visittapong Yodsri 1
101 Jirawat Doungratsamee 1
102 Thapanee Sarakonsria 1
103 Theeranun Siritanon 1
104 Kentaro Onabe 1
105 Ryuji Katayama 1
106 วิไลวรรณ ช่วยยก 1
107 C. Lucat 1
108 Charoenporn Lertsatitthanakorn 1
109 Wattana Srisuwan 1
110 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
111 มณฑล นาคปฐม 1
112 Monthon Nakpathom 1
113 สมศกั ด์ิ แดงติ๊บ 1
114 A. Vorasingha 1
115 S. Maneewan 1
116 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 1
117 นิธิ ศรีพงษ์พันธ์ 1
118 N. Sripongphan 1
119 Thanasat Sooksimuang 1
120 วัฒนา ศรีสุวรรณ 1
121 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
122 นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์ 1
123 ณรงค์ บุญโญปกรณ์ 1
124 Narin Jantaping 1
125 นรินทร์ จันทะพิงค์ 1
126 ธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์ 1
127 ประสาร ไชยณรงค 1
128 ภัทรจิตร มั่นทรัพย์ 1
129 ศิรืธันว์ เจียมศิริเลิศ 1
130 วิษณุ มีอยู่ 1
131 Vissanu Meeyoo 1
132 เพ็ญนภา มุทิตามงคล 1
133 Nitas Sripongpun 1
134 Pennapa Muthitamongkol 1
135 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
136 Mongkol Sukwattanasinitt 1
137 ณรงค์ บุญโยภากร 1
138 P. Rakbamrung 1
139 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
140 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
141 Pisit Singjai 1
142 Kamolrat Thanapprapasr 1
143 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
144 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
145 ดำรงค์ศักดิ์ เจษฎาภัทรกุล 1
146 Pongpan Chindaudom 1
147 ลัดดาวัลย์ สุภาดี 1
148 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 1
149 Damrongsak Jadsadapatarakul 1
150 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
151 Kanita Tangkananuruk 1
152 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
153 เอฟ. บอส 1
154 Renu Sharma 1
155 N. Muensit 1
156 D. Guyomar 1
157 Jose Hodak 1
158 Teerakiat Kerdcharoen 1
159 M. Lallart 1
160 B. Guiffard 1
161 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
162 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
163 Viyapol Patthanasettakul 1
164 P. Sukwisut 1
165 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
166 L. Petit 1
167 สิริวัฒน์ ทองเสวต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 6
3 2553 10
4 2552 5
5 2551 10
6 2549 8
7 2548 2
8 2547 2
9 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการนำร่องเครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงานสำหรับบำบัดน้ำเสียในอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of Annealing Temperature on the Crystallography, Particle Size and Thermopower of Bulk ZnO
3 Microstructural investigation and SnO nanodefects in spray-pyrolyzed SnO2
4 Enhancement of photovoltaic performance using hybrid CdS nanorods and MEH-PPV active layer in ITO/TiO2/MEH-PPV:CdS/Au devices
5 Fabrication and characterization of solar cells containing polydiacetylene
6 Effects of substrate temperature and vacuum annealing on properties of ITO films prepared by radio-frequency magnetron sputtering
7 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules
ปี พ.ศ. 2553
8 Effects of composition and preferred orientation on microstructure and thermoelectric properties of p-type (BixSb(1−x))2Te3 alloys
9 Performance comparison of pzt and pmn-pt piezoceramics for vibration energy harvesting using standard or nonlinear approach
10 Photoactivity of TiO2 Films on Glass Substrate for Cyanide Degradation
11 Age Hardening and Precipitation Behavior of an Experimental Cast Al-Mg-Si Alloy Treated by T6 and T6I6 Heat Treatments
12 Synthesis of Graft Copolymers Based on Polyphenylene Xylylene and Fullerene Grafted Polystyrene
13 Molecular Dynamics Simulation of Strontium Titanate
14 Evaluating Seebeck coefficient of NaxCoO2 from molecular orbital calculations
15 Synthesis of CdIn2Se4 compound used as thermoelectric materials via the solution method
16 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
17 Physical and electromechanical properties of barium zirconium titanate synthesized at low-sintering temperature
ปี พ.ศ. 2552
18 Effects of rf-power and working pressure on formation of rutile phase in rf-sputtered TiO2 thin film
19 Effects of pH and pore characters of mesoporous silicas on horseradish peroxidase immobilization
20 Metastable cubic InN layers on GaAs (001) substrates grown by MBE:Growth condition and crystal structure
21 The preparation of CIGS (Cu,(In,Ga)Se2) by a solution route method
22 การดัดแปลงอิเลคโทรดด้วยอนุภาคนาโนทอง / พอลิไพรอลสำหรับฟีนอลไบโอเซนเซอร์
ปี พ.ศ. 2551
23 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
24 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
25 TiO2 optical coating layers for self cleaning applications
26 Effects of Precipitation, Sol-Gel Synthesis Conditions, and Drying Methods on the Properties of Nano-TiO2 for Photocatalysis Applications
27 A Microstructural Investigation of Al-doped ZnO films Prepared by Spray Pyrolysis
28 Microstructures of Dip-coated TiO2 Thin Film Capacitor
29 การศึกษาวัสดุสำหรับก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางโดยเทคนิคโฟโตอิมิชชัน
30 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
31 การใช้เทคนิคโฟโตอิมิชันในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณรอยต่อระหว่าง GaN และโลหะที่เกิดจากกรรมวิธีการเตรียมผิวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
32 วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง
ปี พ.ศ. 2549
33 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
34 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
35 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
36 การใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคระดับนาโนเมตรของชั้นฟิล์มบาง DLC สำหรับการเคลือบหัวอ่านและหัวเขียนของฮาร์ดดิสค์ไดรฟ์
37 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
38 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
39 โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%
40 โครงสร้างผลึกของคาร์ไบด์ทุติยภูมิที่ตกตะกอนในสภาพหล่อและสภาพอบชุบของโลหะผสมเหล็ก นิกเกิล 30.8% โครเมียม 26.6%
ปี พ.ศ. 2548
41 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต GaInN สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
42 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคและโครง สร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2547
43 การผลิตซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบ เพื่อใช้เป็นของแข็งยึดเกาะให้กับเฟสอยู่กับที่ของคอลัมน์ HPLC
44 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของซิลิกอนเจอเมเนียมสำหรับทรานซิสเตอร์แบบจุดและแกเลียมไนไตรด์สำหรับไดโอดเลเซอร์โดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 Low-cost lead-free solder for EE industries
46 Diode fabricated by layer by layer deposition of semiconductor nanoparticles
47 Carbon Nanotube-SnO2 Composite Gas Sensor Prepared by Electron beam Evaporation
48 Chitosan Clad Manganese Doped Zinc Suiphide Nanoparticles as Biological Labels
49 Growth Process of Novel Thin Films by Directed Self Organization of Nanoparticles
50 Fabrication and modeling of organic thin-film transistor on glass substrate
51 An effect of TiO2 morphology on performance of ITO/TiO2/MEH-PPV/Au solar cells
52 Electrical and optical properties of p-type CuFe1-xSnxO2 (x = 0.03, 0.05) delafossite-oxide