ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชวาลย์ ชัยชนะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ชัชวาลย์ ชัยชนะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากชีวมวลโดยกระบวนการจัดลำดับเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2553
2 การคัดเลือกแหล่งที่ตั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ ที่มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอินทราไซเคิล
ปี พ.ศ. 2552
4 การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา
5 การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล
6 การวิเคราะห์การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในภาคการผลิตของประเทศไทย โดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจง
ปี พ.ศ. 2551
7 การประมาณการของการสะท้อนกลับด้านพลังงาน ที่มีผลจากปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
8 ความยืดหยุ่นของการทดแทน ในด้านพลังงานภาคอุตสาหกรรม
9 การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็นแบบดูดซึม ที่ใช้ไอเสียจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ