ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชพล ชังชู
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการจาก ODM สู่ OEM
ปี พ.ศ. 2554
2 The Effects of Thermally Sprayed Coating Thickness on Substrate Deformation : Experimental Investigation and Finite Element Analysis
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อแนะนำเงื่อนไขการกัดแม่พิมพ์ที่เหมาะสม
4 การศึกษาการถ่ายโอนความร้อน ของแม่พิมพ์อิพอคซี่เรซิ่นเติมอะลูมิเนียม
ปี พ.ศ. 2550
5 กระบวนคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี, เครื่องกลึงซีเอ็นซี, เครื่องเจียรนัยซีเอ็นซีใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
6 การประยุกต์ใช้แม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซิ่นเติมอลูมิเนี่ยมสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยเครื่องอัดพิมพ์ยาง
7 โครงการวิจัยกระบวนการคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียระไนซีเอ็นซี ใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนากระบวนการผลิตแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซิ่นผสมอะลูมินั่มสำหรับผลิตภัณฑ์ยาว
9 การออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2546
10 การวิเคราะห์ความเค้นตกค้าง ในกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2539
11 การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์
12 การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์
13 การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์