ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชชัย แก้วสนธิ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอมอร อังสุรัตน์ 22
2 จุฬารัตน์ วัฒนะ 16
3 ชวลิต ฮงประยูร 10
4 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 8
5 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 8
6 มานิต ลาเกลี้ยง 6
7 รพี ดอกไม้เทศ 6
8 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 5
9 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 5
10 นงนุช ปรมาคม 5
11 คนึงรัตน์ คำมณี 5
12 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 4
13 ประเดิม ฉ่ำใจ 3
14 สิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง 3
15 สาวิตรี รังสิภัทร์ 3
16 เกษมสันต์ สกุลรัตน์ 3
17 จำเริญ สันตุฎฐีกุล 3
18 รัชนี ฮงประยูร 3
19 ทรง กลิ่นประทุม 3
20 ณัฐฤพงศ์ ภูบัวเพชร 3
21 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 2
22 อาคเนย์ บุญเลิศ 2
23 นริศรา อินทะสิริ 2
24 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
25 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
26 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 2
27 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
28 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
29 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 2
30 ธนิต โสภโณดร 2
31 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 2
32 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
33 อรรณพ หอมจันทร์ 2
34 จินตนา ชะนะ 2
35 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
36 ประหยัด นันทศีล 2
37 สิริภัทร์ พราหมณีย์ 2
38 สนธิชัย จันทร์เปรม 2
39 มนชนก ใหลตระกูล 1
40 เสถียร แสงแถวทิม 1
41 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
42 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
43 จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ 1
44 สุชีรา มาตยภูธร 1
45 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
46 จรัสศรี ผลคำ 1
47 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
48 ศุภพร ไทยภักดี 1
49 ทิพวัลย์ สีจันทร์ 1
50 พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง 1
51 สุจิตรา กุลพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2544 1
8 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินผลการใช้ประโยชน์เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง
ปี พ.ศ. 2553
2 การประเมินสื่อเพือการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
3 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
5 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
7 ความพึงพอใจในการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ปี พ.ศ. 2544
10 การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร การผลิตมะขามหวาน" และ "ธุรกิจชุมชน" ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์"