ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชัชชัย สุจริต
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิชญาพร พีรพันธุ์ 8
2 สรณ โภชนจันทร์ 8
3 นิยดา รักวงษ์ 8
4 ศิริกานดา แหยมคง 3
5 คณะวิทยาการจัดการ 2
6 เบญจวรรณ สุจริต 2
7 ศิริรัตน์ อยู่บาง 2
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
9 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
10 เทศบาลตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
11 องค์การบริหาร ส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
12 องค์การบริหาร ส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
13 องค์การบริหาร ส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
15 ส่วนบุคคล 1
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
17 สกอ 1
18 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1
19 เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
20 เทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 9
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2547 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
2 โครงการสำรวจความพึงพอใจตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการประเมินความพึงพอใจโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนเคลื่อนที่บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
4 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน ปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
5 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตามโครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ เทศบาล ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
6 โครงการประเมินความพึงพอใจตามโครงการรับเรื่องร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตรอน อำเภอต รอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2556
8 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการจัดเก็บภาษีสัญจรขององค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
9 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการในการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
10 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยางพารา ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
11 รูปแบบการจัดการด้านการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
12 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิถีชีวิตภูมิปัญญาไทย
ปี พ.ศ. 2553
13 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิถีชีวิตภูมิปัญญาไทยแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
14 กลยุทธการขับเคลื่อนคุณค่าของตราสินค้าไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้สินค้าไทยในเวทีโลกาภิวัฒน์
15 กลยุทธ์การขับเคลื่อนคุณค่าตราสินค้าไทย
ปี พ.ศ. 2547
16 การจัดการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาบ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
17 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
18 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์