ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วาสนา เสียงดัง 2
3 องุ่น สังขพงศ์ 2
4 ศุภโชค วิริยโกศล 2
5 Somying Tumwasorn 1
6 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
9 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
10 วิไล ชินธเนศ 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
12 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 อุทัย บุญประเสริฐ 1
15 Boonchai Sangpetngam 1
16 Srilert Chotpantarat 1
17 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
19 ศิริชัย ศิริกายะ 1
20 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
21 Chalermpol Leevailoj 1
22 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
23 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
24 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
25 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
28 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
29 ณรงค์ นาคเนียม 1
30 ธวัชชัย สันติสุข 1
31 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
32 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
33 วัลลภ แย้มเหมือน 1
34 กฤษฎา เย็นบุตร 1
35 สำเริง แย้มโสภี 1
36 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
39 สุนัย แขมทิพย์ 1
40 Vanida Chantarateptawan 1
41 คัคนางค์ มณีศรี 1
42 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
44 สุนทร วรศักดิ์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
46 เสถียร นิลธวัช 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
48 กาญจนา แก้วเทพ 1
49 ละอองทิพย์ เหมะ 1
50 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
51 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
52 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
53 Kitpramuk Tantayaporn 1
54 Puttipongse Varavudhi 1
55 Ampa Luiengpirom 1
56 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
57 Naiyana Chaiyabutr 1
58 Sompol Sanguanrungsirikul 1
59 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
60 วิมล เหมะจันทร 1
61 Chakkaphan Sutthirat 1
62 ประคอง ชอบเสียง 1
63 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
64 ๋Janes, Gavin W. 1
65 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
66 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
67 สุมา เมืองใย 1
68 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
69 พรรณี กาญจนพลู 1
70 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
71 บรรจง คณะวรรณ 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
74 วัฒนชัย สมิทธากร 1
75 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
78 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
79 กฤษฎา สุชีวะ 1
80 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
81 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
82 Panee Boonthavi 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 Vimolmas Lipipun 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 มยุรี ตันติสิระ 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
89 Kittisak Likhitwitayawuid 1
90 Supa Chantharasakul 1
91 Sumphan Wongseripipatana 1
92 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
93 สมพร พรมดี 1
94 Chonticha Srisawang 1
95 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
96 Jittima Chatchawansaisin 1
97 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
98 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 นภสร โกวรรธนะกุล 1
101 Phanphen Wattanaarsakit 1
102 วินัย งามแสง 1
103 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
104 Chayaporn Supachartwong 1
105 สิทธิพร แอกทอง 1
106 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
107 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
108 Chariya Uiyyasathian 1
109 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
110 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
111 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
112 Anawatch Mitpratan 1
113 Kasidit Nootong 1
114 Waraporn Siriterm 1
115 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
116 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 Thada Jirajaras 1
128 รุ่งราวี ทองกันยา 1
129 สุมิตรา พูลทอง 1
130 Yeshey Penjor 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
133 ลัดดา เรียงเลิศ 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
136 Pornpimol Muanjai 1
137 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
138 Acom Sornsute 1
139 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
140 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
141 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
142 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
143 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
144 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
145 สุธีรา วิเศษกุล 1
146 ไววิทย์ พุทธารี 1
147 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
148 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
149 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
150 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
151 สิริพร สิวราวุฒิ 1
152 กำพล อมาตยกุล 1
153 กิตติ เจิดรังษี 1
154 สายฝน ควรผดุง 1
155 สีนวล อรรถเมธี 1
156 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
157 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
158 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
159 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
160 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
161 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
162 นินารถ นิตบงกช 1
163 Suchin Arunsawatwong 1
164 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
165 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
166 กระมล ทองธรรมชาติ 1
167 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
168 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
169 สมชัย วัฒนการุณ 1
170 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
171 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
172 Cha-um Malila 1
173 Walaisiri Muangsiri 1
174 Pichi Pitsuwan 1
175 Varunee Padmasankh 1
176 Rajalida Lipikorn 1
177 Supachok Wiriyacosol 1
178 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
179 อวย เกตุสิงห์ 1
180 ประธาน ดาบเพชร 1
181 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์