ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วาสนา เสียงดัง 2
3 องุ่น สังขพงศ์ 2
4 ศุภโชค วิริยโกศล 2
5 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 Vanida Chantarateptawan 1
8 Srilert Chotpantarat 1
9 ศิริชัย ศิริกายะ 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 Boonchai Sangpetngam 1
12 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
13 Chalermpol Leevailoj 1
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
15 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
16 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
17 วัฒนชัย สมิทธากร 1
18 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
19 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
20 Wilai Anomasiri 1
21 Jaitip Paiboon 1
22 กาญจนา แก้วเทพ 1
23 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
24 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
25 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
27 สุนัย แขมทิพย์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
29 คัคนางค์ มณีศรี 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
32 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
34 เสถียร นิลธวัช 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
36 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
39 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
40 Panee Boonthavi 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 วิไล ชินธเนศ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
48 Sumphan Wongseripipatana 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 Chakkaphan Sutthirat 1
54 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
55 สุมา เมืองใย 1
56 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
57 พรรณี กาญจนพลู 1
58 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ลัดดา เรียงเลิศ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 วิมล เหมะจันทร 1
71 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
72 Vimolmas Lipipun 1
73 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
74 มยุรี ตันติสิระ 1
75 บรรจง คณะวรรณ 1
76 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
77 Garnpimol C. Ritthidej 1
78 Supa Chantharasakul 1
79 สุนทร วรศักดิ์ 1
80 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
81 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
82 Ampa Luiengpirom 1
83 ละอองทิพย์ เหมะ 1
84 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
85 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
86 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
87 Kitpramuk Tantayaporn 1
88 Puttipongse Varavudhi 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 Naiyana Chaiyabutr 1
91 Sompol Sanguanrungsirikul 1
92 Kittisak Likhitwitayawuid 1
93 ธวัชชัย สันติสุข 1
94 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
95 Chariya Uiyyasathian 1
96 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
97 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
98 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
99 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
100 Anawatch Mitpratan 1
101 Kasidit Nootong 1
102 Waraporn Siriterm 1
103 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
104 Acom Sornsute 1
105 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
106 นินารถ นิตบงกช 1
107 Suchin Arunsawatwong 1
108 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
109 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
110 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
111 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
112 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
113 สมชัย วัฒนการุณ 1
114 กระมล ทองธรรมชาติ 1
115 สิทธิพร แอกทอง 1
116 Chayaporn Supachartwong 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 Yeshey Penjor 1
119 กำจัด มงคลกุล 1
120 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
121 รุ่งราวี ทองกันยา 1
122 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
125 ๋Janes, Gavin W. 1
126 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
127 นภสร โกวรรธนะกุล 1
128 Chonticha Srisawang 1
129 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
133 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
134 Phanphen Wattanaarsakit 1
135 วินัย งามแสง 1
136 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
139 สิริพร สิวราวุฒิ 1
140 กำพล อมาตยกุล 1
141 สมพร พรมดี 1
142 กิตติ เจิดรังษี 1
143 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
144 สายฝน ควรผดุง 1
145 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
146 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
147 สีนวล อรรถเมธี 1
148 สุวิชา ทองสิมา 1
149 กฤษฎา สุชีวะ 1
150 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
151 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
152 ณรงค์ นาคเนียม 1
153 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
154 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
155 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
156 วัลลภ แย้มเหมือน 1
157 กฤษฎา เย็นบุตร 1
158 สำเริง แย้มโสภี 1
159 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
160 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
161 Walaisiri Muangsiri 1
162 Pichi Pitsuwan 1
163 Varunee Padmasankh 1
164 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
165 Cha-um Malila 1
166 Rajalida Lipikorn 1
167 อวย เกตุสิงห์ 1
168 ประธาน ดาบเพชร 1
169 Supachok Wiriyacosol 1
170 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
171 สุธีรา วิเศษกุล 1
172 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
173 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
174 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
175 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
176 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
177 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
178 ไววิทย์ พุทธารี 1
179 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
180 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์