ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 วาสนา เสียงดัง 2
3 องุ่น สังขพงศ์ 2
4 ศุภโชค วิริยโกศล 2
5 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
6 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
7 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
10 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
11 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
12 สีนวล อรรถเมธี 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
15 สิริพร สิวราวุฒิ 1
16 สุวิชา ทองสิมา 1
17 กฤษฎา สุชีวะ 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 กฤษฎา เย็นบุตร 1
20 กิตติ เจิดรังษี 1
21 สมพร พรมดี 1
22 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
23 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
24 กำพล อมาตยกุล 1
25 สายฝน ควรผดุง 1
26 ไววิทย์ พุทธารี 1
27 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
28 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
29 อวย เกตุสิงห์ 1
30 ประธาน ดาบเพชร 1
31 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
32 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
33 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
34 นินารถ นิตบงกช 1
35 Suchin Arunsawatwong 1
36 Supachok Wiriyacosol 1
37 Rajalida Lipikorn 1
38 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
39 สุธีรา วิเศษกุล 1
40 สำเริง แย้มโสภี 1
41 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
42 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
43 Varunee Padmasankh 1
44 Cha-um Malila 1
45 Walaisiri Muangsiri 1
46 Pichi Pitsuwan 1
47 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
48 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ลัดดา เรียงเลิศ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 อุทัย บุญประเสริฐ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
72 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
74 สุนทร วรศักดิ์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 ธวัชชัย สันติสุข 1
77 ณรงค์ นาคเนียม 1
78 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
79 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
80 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
81 เสถียร นิลธวัช 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 วิไล ชินธเนศ 1
87 คัคนางค์ มณีศรี 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
91 สุนัย แขมทิพย์ 1
92 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
93 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
94 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
97 มยุรี ตันติสิระ 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Panee Boonthavi 1
101 Kittisak Likhitwitayawuid 1
102 Supa Chantharasakul 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
106 Kitpramuk Tantayaporn 1
107 ละอองทิพย์ เหมะ 1
108 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
109 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
114 Naiyana Chaiyabutr 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
117 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
121 Chalermpol Leevailoj 1
122 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
123 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
124 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
125 Boonchai Sangpetngam 1
126 ศิริชัย ศิริกายะ 1
127 Vanida Chantarateptawan 1
128 Jaitip Paiboon 1
129 Wilai Anomasiri 1
130 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
131 วัฒนชัย สมิทธากร 1
132 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
133 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
134 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
135 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
138 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 Anawatch Mitpratan 1
142 Kasidit Nootong 1
143 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
146 Chonticha Srisawang 1
147 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
148 Waraporn Siriterm 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
151 Acom Sornsute 1
152 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
153 สมชัย วัฒนการุณ 1
154 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
155 Chariya Uiyyasathian 1
156 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
157 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
158 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
159 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
160 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
161 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
162 Chakkaphan Sutthirat 1
163 ประคอง ชอบเสียง 1
164 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
165 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
166 พรรณี กาญจนพลู 1
167 วิมล เหมะจันทร 1
168 สุมา เมืองใย 1
169 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
170 ๋Janes, Gavin W. 1
171 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
172 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
173 นภสร โกวรรธนะกุล 1
174 Phanphen Wattanaarsakit 1
175 วินัย งามแสง 1
176 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
177 กำจัด มงคลกุล 1
178 รุ่งราวี ทองกันยา 1
179 สุมิตรา พูลทอง 1
180 Yeshey Penjor 1
181 กระมล ทองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์