ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชอุ่ม มลิลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ศุภโชค วิริยโกศล 2
3 วาสนา เสียงดัง 2
4 องุ่น สังขพงศ์ 2
5 Sompol Sanguanrungsirikul 1
6 Puttipongse Varavudhi 1
7 ละอองทิพย์ เหมะ 1
8 Naiyana Chaiyabutr 1
9 Kitpramuk Tantayaporn 1
10 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
11 บรรจง คณะวรรณ 1
12 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
13 Ampa Luiengpirom 1
14 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
15 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
16 พรรณี กาญจนพลู 1
17 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
18 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
19 Chakkaphan Sutthirat 1
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
21 สุมา เมืองใย 1
22 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
23 มยุรี ตันติสิระ 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
26 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
27 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
28 Jaitip Paiboon 1
29 Wilai Anomasiri 1
30 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
31 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
32 กาญจนา แก้วเทพ 1
33 Vanida Chantarateptawan 1
34 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
35 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
36 วัฒนชัย สมิทธากร 1
37 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
38 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
39 Garnpimol C. Ritthidej 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 Vimolmas Lipipun 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 Supa Chantharasakul 1
44 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
45 Panee Boonthavi 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
48 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
49 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 Acom Sornsute 1
52 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
53 Chariya Uiyyasathian 1
54 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
55 Waraporn Siriterm 1
56 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
57 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
58 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
59 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 สมชาย แย้มวัณณังค์ 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
64 พิจิตร พิศสุวรรณ 1
65 Suchin Arunsawatwong 1
66 นินารถ นิตบงกช 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 Kasidit Nootong 1
71 Anawatch Mitpratan 1
72 กำจัด มงคลกุล 1
73 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
74 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
75 นภสร โกวรรธนะกุล 1
76 Yeshey Penjor 1
77 สุมิตรา พูลทอง 1
78 ๋Janes, Gavin W. 1
79 ศิริชัย ศิริกายะ 1
80 รุ่งราวี ทองกันยา 1
81 Phanphen Wattanaarsakit 1
82 วินัย งามแสง 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 Chayaporn Supachartwong 1
86 สิทธิพร แอกทอง 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
90 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
91 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
96 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
97 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
98 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
99 ไววิทย์ พุทธารี 1
100 Varunee Padmasankh 1
101 วรกัลยา วัฒนสินธุ์ 1
102 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
103 สุธีรา วิเศษกุล 1
104 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
105 อัชฌา เอื้อนฤมลสุข 1
106 สีนวล อรรถเมธี 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 องุ่น เพ็ชรรัตน์ 1
109 สิริพร สิวราวุฒิ 1
110 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
111 นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ 1
112 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
113 จินดา จรัญเรืองธีรกุล 1
114 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
115 Pichi Pitsuwan 1
116 Walaisiri Muangsiri 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 Pantharee Boonsatorn 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 Thada Jirajaras 1
128 ประธาน ดาบเพชร 1
129 Supachok Wiriyacosol 1
130 Rajalida Lipikorn 1
131 Cha-um Malila 1
132 อวย เกตุสิงห์ 1
133 ลัดดา เรียงเลิศ 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
136 Pornpimol Muanjai 1
137 กำพล อมาตยกุล 1
138 สมพร พรมดี 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
140 อุทัย บุญประเสริฐ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
142 Somying Tumwasorn 1
143 วิไล ชินธเนศ 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
145 คัคนางค์ มณีศรี 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
147 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
151 Chalermpol Leevailoj 1
152 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
153 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
154 Boonchai Sangpetngam 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
157 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
158 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
160 สุนัย แขมทิพย์ 1
161 สำเริง แย้มโสภี 1
162 สุรเดช จันทรานุรักษ์ 1
163 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
164 ทวีศักดิ์ นทีสถิตย์ธาร 1
165 กฤษฎา เย็นบุตร 1
166 วัลลภ แย้มเหมือน 1
167 กิตติ เจิดรังษี 1
168 สุวิชา ทองสิมา 1
169 กฤษฎา สุชีวะ 1
170 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
171 ณรงค์ นาคเนียม 1
172 เสถียร นิลธวัช 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
174 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
177 สุนทร วรศักดิ์ 1
178 ธวัชชัย สันติสุข 1
179 รุ่งเรือง วงศ์สมมาตร์ 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
181 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2543 1
3 2539 2
4 2538 2
5 2536 1
6 2534 1
7 2532 1
8 2528 1
9 2527 1
10 2526 1
11 2525 3
12 2523 1
13 2522 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะ
ปี พ.ศ. 2539
3 การบริหารโครงการการผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนอากาศ ในโรงไฟฟ้า
4 การพัฒนาระบบการวางกำหนดการผลิตหลักสำหรับโรงงานเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2538
5 การศึกษาแรงตัด กำลังและการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิมพ์สีในโรงงานผลิตพื้นยางนีโดไลท์
ปี พ.ศ. 2536
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2534
8 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกตัวแปรควบคุมได้ ที่เหมาะสมที่สุดในการกลึงอย่างหยาบ
ปี พ.ศ. 2532
9 การทำแผนดำเนินงานเปลี่ยนทดแทนท่อเพื่อลดการรั่วไหลของน้ำประปา ของการประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2528
10 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตถังพลาสติคเสริมแรง โดยกระบวนการผลิตต่างๆ
ปี พ.ศ. 2527
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
12 การวิเคราะห์ต้นทุนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบริการของโรงแรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2525
13 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 การศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแท๊กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
16 การศึกษาการลงทุนผลิตเหล็กถลุงจากสินแร่ภายในประเทศ ด้วยเตาถลุงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2522
17 การศึกษาการลงทุนนำกระถินมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์