ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวเลข วณิชเวทิน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 3
2 ประทีป ดวงเดือน 3
3 นายธิติรัถย์ จิราธิติพร 3
4 วราเมศวร์ วิเชียรแสน 3
5 นายภานุ ทรงไพบูลย์ 2
6 นายพนิต สินชวาลวัฒน์ 2
7 วีระเกษตร สวนผกา 2
8 ทรงวุฒิ เฮงพระธานี 2
9 นายอรรณพ ติยะจามร 2
10 สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ 2
11 นายพีรพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์ 2
12 นางสาวแสงเดือน สู้ทุกทิศ 2
13 นางสาวสาธิตา มาลัยธรรม 2
14 นายเจษฏา ถิรพงษ์พันธ์ 2
15 นาย จุติพงศ์ จุติพงศ์ พาราพันธกุล 1
16 เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล 1
17 ดร. ชาครีย์ ชาครีย์ บำรุงวงศ์ 1
18 วัชรินทร์ วิทยกุล 1
19 รศ.ดร.ครรชิต ผิวนวล 1
20 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
21 อนันต์ มุ่งวัฒนา 1
22 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
23 สโรช บุญศิริพันธ์ 1
24 นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 1
25 นางสาวจรินทิพย์ ทุเรียน 1
26 นางสาวอรทัย เชื้อน่วม 1
27 นางสาววาศินี วสุนธราสุข 1
28 นางสาววศินี วสุนธราสุข 1
29 นายขจรศักดิ์ ศรีราช 1
30 นางภัทราพร มัจฉาฉ่ำ 1
31 นางสาวเบญจภา พูลสุขกล่ำ 1
32 นายธีรยุทธ เพชรแก้ว 1
33 นางสาวสรนันท์ ทองโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560
ปี พ.ศ. 2554
3 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีต
4 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการออกแบบเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมของโครงการทางพิเศษเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553
6 การสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของผิวทางแอสฟัลด์
7 โครงการศึกษาประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านวิศวกรรมขนส่ง
8 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวางแผนเส้นทางจักรยาน ของถนนซอยเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก