ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
10 วนิดา จีนศาสตร์ 2
11 เจริญ นาคะสรรค์ 2
12 วรวีร์ โฮเว่น 2
13 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
14 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
15 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
16 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 Kasidit Nootong 1
24 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 ศุกันยา ห้วยผัด 1
27 Pantharee Boonsatorn 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
31 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
32 Acom Sornsute 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
35 วินัย งามแสง 1
36 กำจัด มงคลกุล 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Yeshey Penjor 1
40 สุมิตรา พูลทอง 1
41 ๋Janes, Gavin W. 1
42 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
43 รุ่งราวี ทองกันยา 1
44 Phanphen Wattanaarsakit 1
45 กระมล ทองธรรมชาติ 1
46 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
47 Jittima Chatchawansaisin 1
48 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
49 Chonticha Srisawang 1
50 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
51 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
52 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
53 Chayaporn Supachartwong 1
54 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
59 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
63 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
64 สายฝน ควรผดุง 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 สำเริง แย้มโสภี 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 สิริพร สิวราวุฒิ 1
71 สมพร พรมดี 1
72 สุวิชา ทองสิมา 1
73 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
74 Varunee Padmasankh 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 ชอุ่ม มลิลา 1
78 Suchin Arunsawatwong 1
79 สุวดี ยาป่าคาย 1
80 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
81 Thanathon Sesuk 1
82 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
83 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
84 กมลชนก ยวดยง 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 เอกชัย อดุลยธรรม 1
87 Walaisiri Muangsiri 1
88 Thada Jirajaras 1
89 ประธาน ดาบเพชร 1
90 อวย เกตุสิงห์ 1
91 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
92 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
104 Vanida Chantarateptawan 1
105 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
106 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 Srilert Chotpantarat 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 Somying Tumwasorn 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
114 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
117 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
118 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
119 ธวัชชัย สันติสุข 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
121 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
123 วิไล ชินธเนศ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
125 อุทัย บุญประเสริฐ 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
127 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
128 คัคนางค์ มณีศรี 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
132 Kitpramuk Tantayaporn 1
133 ละอองทิพย์ เหมะ 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 Sompol Sanguanrungsirikul 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 พรรณี กาญจนพลู 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 วิมล เหมะจันทร 1
148 สุมา เมืองใย 1
149 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 Panee Boonthavi 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 Jaitip Paiboon 1
158 Wilai Anomasiri 1
159 Kittisak Likhitwitayawuid 1
160 Supa Chantharasakul 1
161 Vimolmas Lipipun 1
162 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
163 มยุรี ตันติสิระ 1
164 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
165 Garnpimol C. Ritthidej 1
166 Sumphan Wongseripipatana 1
167 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
168 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2547 2
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
6 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
8 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน