ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 วนิดา จีนศาสตร์ 2
10 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
11 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
12 เจริญ นาคะสรรค์ 2
13 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
14 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
15 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
16 วรวีร์ โฮเว่น 2
17 สำเริง แย้มโสภี 1
18 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 วัลลภ แย้มเหมือน 1
21 สมพร พรมดี 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 ธวัชชัย สันติสุข 1
25 สุวิชา ทองสิมา 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
28 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
29 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
30 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
32 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
35 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 เอกชัย อดุลยธรรม 1
38 Walaisiri Muangsiri 1
39 Thada Jirajaras 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 กมลชนก ยวดยง 1
42 อวย เกตุสิงห์ 1
43 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 คัคนางค์ มณีศรี 1
46 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
47 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 ไววิทย์ พุทธารี 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
55 กาญจนา แก้วเทพ 1
56 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
57 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
58 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
59 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
60 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 ศิริชัย ศิริกายะ 1
62 Vanida Chantarateptawan 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 Wilai Anomasiri 1
65 Kittisak Likhitwitayawuid 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 Panee Boonthavi 1
69 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
70 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
71 วัฒนชัย สมิทธากร 1
72 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
73 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
76 Somying Tumwasorn 1
77 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
78 อุทัย บุญประเสริฐ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
80 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
82 วิไล ชินธเนศ 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
86 Chalermpol Leevailoj 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 Boonchai Sangpetngam 1
89 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
90 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
91 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
93 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 Chakkaphan Sutthirat 1
96 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
97 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
103 ประคอง ชอบเสียง 1
104 สุมิตรา พูลทอง 1
105 Yeshey Penjor 1
106 กำจัด มงคลกุล 1
107 รุ่งราวี ทองกันยา 1
108 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
109 ชอุ่ม มลิลา 1
110 ๋Janes, Gavin W. 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 Vimolmas Lipipun 1
114 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
117 Garnpimol C. Ritthidej 1
118 Supa Chantharasakul 1
119 Sumphan Wongseripipatana 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 Puttipongse Varavudhi 1
124 Kitpramuk Tantayaporn 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 Sompol Sanguanrungsirikul 1
127 Naiyana Chaiyabutr 1
128 Ampa Luiengpirom 1
129 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 นภสร โกวรรธนะกุล 1
132 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
138 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
139 Acom Sornsute 1
140 ศุกันยา ห้วยผัด 1
141 กระมล ทองธรรมชาติ 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
147 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
148 Thanathon Sesuk 1
149 Chariya Uiyyasathian 1
150 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
151 Chonticha Srisawang 1
152 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
153 Jittima Chatchawansaisin 1
154 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
155 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
156 Phanphen Wattanaarsakit 1
157 วินัย งามแสง 1
158 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
159 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
160 Chayaporn Supachartwong 1
161 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
162 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
163 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
164 Waraporn Siriterm 1
165 Kasidit Nootong 1
166 สิทธิพร แอกทอง 1
167 Anawatch Mitpratan 1
168 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2547 2
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
6 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
8 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน