ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวาล คูร์พิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
2 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
3 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
4 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
5 อาซีซัน แกสมาน 12
6 อมราวรรณ อินทศิริ 12
7 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 4
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
9 วนิดา จีนศาสตร์ 2
10 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
11 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
12 เจริญ นาคะสรรค์ 2
13 ศรีนาถ ริมเจริญ 2
14 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
15 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 2
16 วรวีร์ โฮเว่น 2
17 ศุกันยา ห้วยผัด 1
18 กระมล ทองธรรมชาติ 1
19 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
20 สมชัย วัฒนการุณ 1
21 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
22 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
23 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
24 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 Acom Sornsute 1
30 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
31 Suchin Arunsawatwong 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 สุวดี ยาป่าคาย 1
34 Thanathon Sesuk 1
35 Kasidit Nootong 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 Chayaporn Supachartwong 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 Jittima Chatchawansaisin 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
42 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
43 Chonticha Srisawang 1
44 Anawatch Mitpratan 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
47 Chariya Uiyyasathian 1
48 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
49 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
50 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
51 Waraporn Siriterm 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
56 ธวัชชัย สันติสุข 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
58 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 สมพร พรมดี 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 วุฒิชัย เจริญบุรี 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
65 คัคนางค์ มณีศรี 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 Pornpimol Muanjai 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
69 วรพจน์ นิลพัทธ์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
71 ฐิธิมานัน ศรีมงคล 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
73 สิริพร สิวราวุฒิ 1
74 สายฝน ควรผดุง 1
75 Walaisiri Muangsiri 1
76 Varunee Padmasankh 1
77 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
78 เอกชัย อดุลยธรรม 1
79 Rajalida Lipikorn 1
80 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
81 ประธาน ดาบเพชร 1
82 Thada Jirajaras 1
83 ไววิทย์ พุทธารี 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 วาสนา เสียงดัง 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
89 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
90 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
91 กอบพร ทองพันเลิศกุล 1
92 อวย เกตุสิงห์ 1
93 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
94 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
95 กาญจนา แก้วเทพ 1
96 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
97 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
98 Vanida Chantarateptawan 1
99 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
100 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
101 ศิริชัย ศิริกายะ 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 Panee Boonthavi 1
106 Kittisak Likhitwitayawuid 1
107 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
108 วัฒนชัย สมิทธากร 1
109 Wilai Anomasiri 1
110 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
111 Srilert Chotpantarat 1
112 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
113 อุทัย บุญประเสริฐ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
115 Somying Tumwasorn 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
117 วิไล ชินธเนศ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
119 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
122 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
123 Boonchai Sangpetngam 1
124 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
125 Chalermpol Leevailoj 1
126 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
127 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
129 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
130 Supa Chantharasakul 1
131 Sumphan Wongseripipatana 1
132 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
133 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
134 ประคอง ชอบเสียง 1
135 Chakkaphan Sutthirat 1
136 พรรณี กาญจนพลู 1
137 วิมล เหมะจันทร 1
138 สุมา เมืองใย 1
139 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
140 ชอุ่ม มลิลา 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
143 นภสร โกวรรธนะกุล 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 กำจัด มงคลกุล 1
146 Yeshey Penjor 1
147 รุ่งราวี ทองกันยา 1
148 สุมิตรา พูลทอง 1
149 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
150 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
151 มยุรี ตันติสิระ 1
152 บรรจง คณะวรรณ 1
153 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
154 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
155 Vimolmas Lipipun 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 Garnpimol C. Ritthidej 1
158 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
159 Ampa Luiengpirom 1
160 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
161 ละอองทิพย์ เหมะ 1
162 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
163 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
164 Kitpramuk Tantayaporn 1
165 Puttipongse Varavudhi 1
166 Naiyana Chaiyabutr 1
167 Sompol Sanguanrungsirikul 1
168 วินัย งามแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2547 2
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสร้างแบบจำลองความสะท้อนแสงของผ้าไหมด้วยฟังก์ชันการกระจายความสะท้อนแสงสองทิศทาง
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
5 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม : รายงานการวิจัย
6 การวัดเอ็มทีเอฟของผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
8 การบีบอัดข้อมูลสำหรับภาพหนึ่งบิตทิฟฟ์โดยการเข้ารหัสของรูปแบบเม็ดสกรีน