ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต ฮงประยูร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 10
2 ชัชชัย แก้วสนธิ 10
3 เอมอร อังสุรัตน์ 10
4 จุฬารัตน์ วัฒนะ 8
5 ยงยุทธ โอสถสภา 6
6 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 5
7 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 5
8 วัลยา แซ่เตียว 5
9 กุมุท สังขศิลา 5
10 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 4
11 ชัยสิทธิ์ ทองจู 4
12 รัชนี ฮงประยูร 3
13 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 3
14 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 3
15 ประยูร เพียตะเณร 2
16 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
17 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
18 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2
19 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง 2
20 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
21 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 2
22 สนธิชัย จันทร์เปรม 2
23 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 2
24 ศุภชัย อำคา 2
25 เจริญ ขุนพรม 2
26 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
27 ธงชัย มาลา 2
28 วุฒิชัย ทองดอนแอ 2
29 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 2
30 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
31 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
32 คนึงรัตน์ คำมณี 2
33 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
34 จรัสศรี ผลคำ 1
35 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
36 มานิต ลาเกลี้ยง 1
37 อัญธิชา พรมเมืองคุก 1
38 กนิษฐา รังคะหะ 1
39 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
40 นางสาววัลยา แซ่เตียว 1
41 รงรอง หอมหวล 1
42 ภาณี ทองพำนัก 1
43 พรทิพย์ การบริบูรณ์ 1
44 สุชาดา กรุณา 1
45 ผกาทิพย์ จินตกานนท์ 1
46 นางสาวสุภัค แสงทวี 1
47 สุรเดช จินตกานนท์ 1
48 ปรัชญา ธัญญาดี 1
49 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
50 อภิตา บุญศิริ 1
51 สมนึก ทองบ่อ 1
52 ยุพิน อ่อนศิริ 1
53 อตินุช แซ่จิว 1
54 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
55 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
56 นันทนา ชื่นอิ่ม 1
57 เสียงแจ๋ว พิริยพฤนด์ 1
58 นิรันดร์ สิงหบุตรา 1
59 วรรลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ 1
60 พิทยากร ลิ่มทอง 1
61 เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ 1
62 เลขา มาโนช 1
63 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2553 5
3 2552 2
4 2551 5
5 2550 1
6 2547 2
7 2533 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553
2 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
3 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
4 การจัดการใบอ้อยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินในไร่อ้อย
5 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
7 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งเพือ่การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตอ้อย
8 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
9 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2550 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2550)
10 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2551
11 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD-2549)
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก
13 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
14 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.5 ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อผสมผสานการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่การผลิตอ้อย
15 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักในการปรับปรุงสมบัติ และการดูดซับธาตุอาหารพืชของชุดดินกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2550
16 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypo thyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทยปีพ.ศ.2548 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
17 โครงการจัดทำเอกสารการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน
18 โครงการศึกษาคุณภาพปุ๋ยเคมีสำหรับใช้ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2533
19 การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักในประเทศไทย : รายงานการวิจัย