ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต รัตนธรรมสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชวลิต รัตนธรรมสุกล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 5
2 ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์ 5
3 สุทธิศักดิ์ พฤกษานุศักดิ์ 5
4 โกสินทร์ สุนทรโสภา 5
5 นิรมล กรีอารีย์ 5
6 นันทพงศ์ จันทมาศ 5
7 กนกกาญจน์ กาญจนวัฒน์ 5
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
10 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
11 ทิพาวรรณ รักสงบ 2
12 นรา รัตนพันธ์ 2
13 ชญานิศา บุญปกครอง 2
14 ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 2
15 ศราวุธ แสนโยเมือง 2
16 สุวิทย์ กิตติภูมิชัย 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 สุธาสินี ภู่มุสิก 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
21 Kasidit Nootong 1
22 วิชุตา เหมเสถียร 1
23 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
24 สิทธิพร แอกทอง 1
25 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
26 จตุพร วงษ์จาด 1
27 นภาพร นพคุณ 1
28 รองเพชร บุญช่วยดี 1
29 กระมล ทองธรรมชาติ 1
30 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
31 ณัฐพันธ์ กลิ่นเกษร 1
32 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 สมชัย วัฒนการุณ 1
35 วิญญูภาส ชนปทาธิป 1
36 พิษณุพล สงวนนวล 1
37 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
38 ตุลชัย แจ่มใส 1
39 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
40 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
41 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
42 ชอุ่ม มลิลา 1
43 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
44 สุรพล ภู่วิจิตร 1
45 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
46 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
47 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
48 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
49 ชัยยุทธ สุขศรี 1
50 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
51 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
52 Chakkaphan Sutthirat 1
53 สุมิตรา พูลทอง 1
54 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
55 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
56 อนวัช สรรพศรี 1
57 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
58 ศักย์ สกุลไทย 1
59 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
60 Phanphen Wattanaarsakit 1
61 กำจัด มงคลกุล 1
62 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
63 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
64 สุวดี ยาป่าคาย 1
65 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 Yeshey Penjor 1
68 รุ่งราวี ทองกันยา 1
69 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 วินัย งามแสง 1
72 ๋Janes, Gavin W. 1
73 ประคอง ชอบเสียง 1
74 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
75 สุมา เมืองใย 1
76 พรรณี กาญจนพลู 1
77 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
78 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
79 Chonticha Srisawang 1
80 Acom Sornsute 1
81 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
82 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
83 Pantharee Boonsatorn 1
84 ศุกันยา ห้วยผัด 1
85 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
86 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
87 Jittima Chatchawansaisin 1
88 Chayaporn Supachartwong 1
89 Anawatch Mitpratan 1
90 Waraporn Siriterm 1
91 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 จุฑามาศ คะตะสมบูรณ์ 1
94 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
95 กัลยาณี เมธีการุณ 1
96 Vanida Chantarateptawan 1
97 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
98 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
99 เอกชัย อดุลยธรรม 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 กมลชนก ยวดยง 1
102 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
103 Thada Jirajaras 1
104 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
105 Jaitip Paiboon 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 Ampa Luiengpirom 1
109 Naiyana Chaiyabutr 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
112 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
113 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
114 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
115 Panee Boonthavi 1
116 Supa Chantharasakul 1
117 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
118 ทุติยาภรณ์ สุดาจิต 1
119 ปริญญา เอื้อสุนทราชุน 1
120 สุวิชา ทองสิมา 1
121 วัลลภ แย้มเหมือน 1
122 ปรียานุช แสนโคตร 1
123 สำเริง แย้มโสภี 1
124 มรุพัชร จำนงค์วงศ์ 1
125 สมพร พรมดี 1
126 สายฝน ควรผดุง 1
127 ศีตลา จันทร์เทศ 1
128 สิริพร สิวราวุฒิ 1
129 ทวินันท์ สเลอาด 1
130 นวพล ผิวผ่อง 1
131 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
133 ณัฎฐริกา ตันติวงศ์ 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
135 พุทธิกุล ทองเนื้อสุก 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
138 อรวรรณ วัฒนยมนาพร 1
139 นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ 1
140 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
141 จักรพันธ์ เจริญผล 1
142 ธวัชชัย สันติสุข 1
143 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
144 วาสนา เสียงดัง 1
145 ปริญา รัตนา 1
146 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
147 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
148 ธกฤต เลียดทอง 1
149 อวย เกตุสิงห์ 1
150 Chavalit Ratanatamskul 1
151 Suchin Arunsawatwong 1
152 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
153 สุทธิรักษ์ กาบแก้ว 1
154 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
155 ธนพัฒน์ โปรียานนท์ 1
156 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
157 ประธาน ดาบเพชร 1
158 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
159 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
160 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
161 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
162 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
163 ไววิทย์ พุทธารี 1
164 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
165 ณิชาบูล บุญวรโชติ 1
166 Rajalida Lipikorn 1
167 Walaisiri Muangsiri 1
168 Varunee Padmasankh 1
169 มนิษฐาวดี ชัยสวัสดิ์ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
171 Garnpimol C. Ritthidej 1
172 ปรภาภรณ์ ผาติสุนทร 1
173 รัฐพนธ์ ทาทอง 1
174 Vimolmas Lipipun 1
175 วรญา ประทุมแก้ว 1
176 Sumphan Wongseripipatana 1
177 ณฤทธิ์ สนทอง 1
178 วัฒนชัย สมิทธากร 1
179 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
180 สุชัญญา ทองเครือ 1
181 Kittisak Likhitwitayawuid 1
182 มยุรี ตันติสิระ 1
183 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
184 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
185 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
186 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
187 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
188 วิมล เหมะจันทร 1
189 ธงชัย มหัจฉริยวงศ์ 1
190 Kitpramuk Tantayaporn 1
191 จันทิมา สกุลพานิชัย 1
192 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
193 สุดารัตน์ โรจน์ศิริลาวัณย์ 1
194 Sompol Sanguanrungsirikul 1
195 Wilai Anomasiri 1
196 กาญจนา แก้วเทพ 1
197 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
198 อุทัย บุญประเสริฐ 1
199 Somying Tumwasorn 1
200 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
201 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
203 วิไล ชินธเนศ 1
204 คัคนางค์ มณีศรี 1
205 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
206 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
207 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
208 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
209 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
210 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
211 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
212 ศิริชัย ศิริกายะ 1
213 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
214 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
215 Srilert Chotpantarat 1
216 Boonchai Sangpetngam 1
217 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
218 Chalermpol Leevailoj 1
219 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
220 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 16
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 4
10 2547 7
11 2546 9
12 2545 7
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 1
16 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของรูปแบบการเวียนสลัดจ์และอายุสลัดจ์ต่อการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนร่วมกับตัวกลางแบบท่อเอียง 2 ขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
2 การกำจัดสารอาหารในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบคลองวนเวียนสำหรับน้ำเสียอาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของเวลาการกวนและการเวียนตะกอนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยระบบหมักไร้อากาศแบบแห้งในขนาดใช้งานจริง
4 ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียอาคารสูง
ปี พ.ศ. 2553
5 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
6 การวิเคราะห์ความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE
7 การหมักร่วมของขยะเศษอาหารกับกากตะกอนน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ
8 List assignment problems
9 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2552
10 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีด้วยผงเยื่อกระดาษสำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
11 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
12 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
13 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
14 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้นโดยระบบเอบีอาร์
15 ผลของพีเอชและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบี สำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
16 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
17 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
18 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี ด้วยผงเยื่อกระดาษ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
19 ผลของความลาดชันความเร็ว และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
20 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
21 ผลของพีเอสและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟต ในระบบยูเอเอสบีสำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
22 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้น โดยระบบเอบีอาร์
23 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
24 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
25 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
ปี พ.ศ. 2551
26 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อนต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
27 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
28 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
29 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อน ต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2550
30 ผลของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมต่อการลดซัลเฟตและไนเตรตในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
31 ผลของคลอไรด์ที่มีต่อการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียปิโตรเคมีโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
32 ผลของอิออนลบต่อการลดไนเตรทในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
ปี พ.ศ. 2549
33 ผลของการเติมโพลีเมอร์ต่อการสร้างตะกอนเม็ดของระบบยูเอเอสบีในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง
34 ผลของอัตราส่วนซีโอดีต่อซัลเฟตที่มีต่อซัลเฟตรีดักชันในระบบถังกรองไร้อากาศ
35 การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
36 การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
37 ความเป็นไปได้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกากตะกอนของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
38 ผลของสภาวะการเดินระบบที่มีต่อการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอทในกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสุราแบบที่ใช้ไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
39 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
40 ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด
41 ผลของสัดส่วนอัตราไหลเข้าต่ออัตราไหลเวียนกลับและความเร็วไหลขิ้น ที่มีต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบอีจีเอสบี
42 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ
43 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับร้านอาหารริมน้ำ
44 การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา
45 เครื่องต้นแบบระบบการกรองแบบนาโนสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชน
46 การใช้กระบวนการ UASB-AS ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็ม
ปี พ.ศ. 2546
47 การนำน้ำทิ้งจากบ้านเรือนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกไม้ประดับ
48 ระบบนาโนฟิลเตรชันขนาดทดสอบสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำประปา
49 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเป็นระบบบำบัดขั้นที่สามในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
50 การใช้เซลล์ตรึงในการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำด้วยระบบอีจีเอสบี
51 การใช้โอโซนสำหรับกการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
52 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับที่พักอาศัยชุมชนริมน้ำ
53 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยกระบวนการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ร่วมกับกระบวนไมโครฟิลเทรชั่นเมมเบรนแบบจมตัว
54 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
55 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูงจากน้ำเสียสะพานปลา
ปี พ.ศ. 2545
56 ผลของสับสเตรทที่มีต่อการกำจัดสีรีแอกทีฟฟอรัสโดยระบบเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก/แอโรบิก /
57 การกำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ำด้วยถ่านกัมมันต์แบบเกร็ด
58 ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์แบบชั้นเม็ดตะกอนขยายตัวสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน
59 ผลของรูปแบบใบกวนที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพลเล็ต
60 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับไมโครฟิลเตรชัน
61 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยกระบวนการร่วมของการออกซิเดชันขั้นสูงการเติมสารอาหารร่วมและยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรด
62 การบำบัดน้ำเสียจากศูนย์การค้าด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีเมมเบรนแบบจมตัวร่วมกับคอลัมน์ทรายเคลือบเหล็กออกไซด์
ปี พ.ศ. 2544
63 กระบวนการไมโครฟิลเตรชันในการผลิตน้ำประปา
64 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน
ปี พ.ศ. 2543
65 การใช้หลอดรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดความดันต่ำในการบำบัดน้ำดิบที่ปนเปือนโคลิฟาจ
66 การลดสีรีแอกทีฟโดยกระบวนการเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
67 การบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นสูงด้วยกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
68 การศึกษากระบวนการทำให้ลอยตัวด้วยอากาศที่ละลายน้ำเพื่อกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบ
ปี พ.ศ. 2542
69 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดผง