ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวลิต รัตนธรรมสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ชวลิต รัตนธรรมสุกล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกสินทร์ สุนทรโสภา 5
2 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 5
3 กนกกาญจน์ กาญจนวัฒน์ 5
4 สุทธิศักดิ์ พฤกษานุศักดิ์ 5
5 นันทพงศ์ จันทมาศ 5
6 ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์ 5
7 นิรมล กรีอารีย์ 5
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
9 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
11 ทิพาวรรณ รักสงบ 2
12 นรา รัตนพันธ์ 2
13 ชญานิศา บุญปกครอง 2
14 ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 2
15 ศราวุธ แสนโยเมือง 2
16 Kasidit Nootong 1
17 นภาพร นพคุณ 1
18 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
19 สุวิทย์ กิตติภูมิชัย 1
20 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
21 วิชุตา เหมเสถียร 1
22 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
23 ศักย์ สกุลไทย 1
24 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
29 วิญญูภาส ชนปทาธิป 1
30 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 รองเพชร บุญช่วยดี 1
33 กระมล ทองธรรมชาติ 1
34 ตุลชัย แจ่มใส 1
35 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
36 Chariya Uiyyasathian 1
37 จตุพร วงษ์จาด 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 พิษณุพล สงวนนวล 1
40 สุธาสินี ภู่มุสิก 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
45 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
46 ชอุ่ม มลิลา 1
47 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
48 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
49 วิมล เหมะจันทร 1
50 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
51 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
52 ชัยยุทธ สุขศรี 1
53 สุรพล ภู่วิจิตร 1
54 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
55 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
56 Phanphen Wattanaarsakit 1
57 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
58 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
59 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
60 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
61 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
62 สุมิตรา พูลทอง 1
63 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
64 ณัฐพันธ์ กลิ่นเกษร 1
65 อนวัช สรรพศรี 1
66 ปริญา รัตนา 1
67 วัลลภ แย้มเหมือน 1
68 ปริญญา เอื้อสุนทราชุน 1
69 ปรียานุช แสนโคตร 1
70 สำเริง แย้มโสภี 1
71 นวพล ผิวผ่อง 1
72 สุวิชา ทองสิมา 1
73 มรุพัชร จำนงค์วงศ์ 1
74 ศีตลา จันทร์เทศ 1
75 สิริพร สิวราวุฒิ 1
76 ทวินันท์ สเลอาด 1
77 สมพร พรมดี 1
78 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
79 นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
82 พุทธิกุล ทองเนื้อสุก 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
84 มนิษฐาวดี ชัยสวัสดิ์ 1
85 ณัฎฐริกา ตันติวงศ์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
88 จักรพันธ์ เจริญผล 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 อรวรรณ วัฒนยมนาพร 1
91 สายฝน ควรผดุง 1
92 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
93 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
94 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
95 ธกฤต เลียดทอง 1
96 อวย เกตุสิงห์ 1
97 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
98 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
99 Chavalit Ratanatamskul 1
100 สุทธิรักษ์ กาบแก้ว 1
101 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
102 ธนพัฒน์ โปรียานนท์ 1
103 Suchin Arunsawatwong 1
104 ประธาน ดาบเพชร 1
105 ณิชาบูล บุญวรโชติ 1
106 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 วาสนา เสียงดัง 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 ไววิทย์ พุทธารี 1
113 Rajalida Lipikorn 1
114 Walaisiri Muangsiri 1
115 Varunee Padmasankh 1
116 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
117 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
118 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
119 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 จุฑามาศ คะตะสมบูรณ์ 1
123 กัลยาณี เมธีการุณ 1
124 Thada Jirajaras 1
125 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
134 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
135 บรรจง คณะวรรณ 1
136 Ampa Luiengpirom 1
137 Supa Chantharasakul 1
138 Panee Boonthavi 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
142 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
145 Yeshey Penjor 1
146 รุ่งราวี ทองกันยา 1
147 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
148 นภสร โกวรรธนะกุล 1
149 วินัย งามแสง 1
150 ๋Janes, Gavin W. 1
151 ประคอง ชอบเสียง 1
152 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
153 สุมา เมืองใย 1
154 พรรณี กาญจนพลู 1
155 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
156 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
157 Chonticha Srisawang 1
158 Acom Sornsute 1
159 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
160 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
161 Pantharee Boonsatorn 1
162 ศุกันยา ห้วยผัด 1
163 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
164 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
165 Jittima Chatchawansaisin 1
166 Chayaporn Supachartwong 1
167 Anawatch Mitpratan 1
168 Waraporn Siriterm 1
169 Naiyana Chaiyabutr 1
170 Puttipongse Varavudhi 1
171 ณฤทธิ์ สนทอง 1
172 Kittisak Likhitwitayawuid 1
173 Sumphan Wongseripipatana 1
174 ปรภาภรณ์ ผาติสุนทร 1
175 Garnpimol C. Ritthidej 1
176 สุชัญญา ทองเครือ 1
177 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
178 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
179 กาญจนา แก้วเทพ 1
180 Wilai Anomasiri 1
181 วัฒนชัย สมิทธากร 1
182 รัฐพนธ์ ทาทอง 1
183 Vimolmas Lipipun 1
184 Kitpramuk Tantayaporn 1
185 ทุติยาภรณ์ สุดาจิต 1
186 ธงชัย มหัจฉริยวงศ์ 1
187 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
188 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
189 Sompol Sanguanrungsirikul 1
190 สุดารัตน์ โรจน์ศิริลาวัณย์ 1
191 วรญา ประทุมแก้ว 1
192 มยุรี ตันติสิระ 1
193 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
194 จันทิมา สกุลพานิชัย 1
195 ศิริชัย ศิริกายะ 1
196 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
197 วิไล ชินธเนศ 1
198 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
200 อุทัย บุญประเสริฐ 1
201 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
202 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
203 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
204 ละอองทิพย์ เหมะ 1
205 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
207 คัคนางค์ มณีศรี 1
208 Somying Tumwasorn 1
209 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
210 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
211 Srilert Chotpantarat 1
212 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
213 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
214 Chalermpol Leevailoj 1
215 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
216 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
217 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
218 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
219 Boonchai Sangpetngam 1
220 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 16
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 3
9 2548 4
10 2547 7
11 2546 9
12 2545 7
13 2544 2
14 2543 4
15 2542 1
16 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของรูปแบบการเวียนสลัดจ์และอายุสลัดจ์ต่อการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนร่วมกับตัวกลางแบบท่อเอียง 2 ขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
2 การกำจัดสารอาหารในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบคลองวนเวียนสำหรับน้ำเสียอาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของเวลาการกวนและการเวียนตะกอนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยระบบหมักไร้อากาศแบบแห้งในขนาดใช้งานจริง
4 ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียอาคารสูง
ปี พ.ศ. 2553
5 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
6 การวิเคราะห์ความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีโดยใช้เทคนิค PCR-DGGE
7 การหมักร่วมของขยะเศษอาหารกับกากตะกอนน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ
8 List assignment problems
9 ระบบอีจีเอสบีที่ใช้อุปกรณ์แยกสามสถานะแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2552
10 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีด้วยผงเยื่อกระดาษสำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
11 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
12 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
13 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
14 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้นโดยระบบเอบีอาร์
15 ผลของพีเอชและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบี สำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
16 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
17 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
18 การสร้างเม็ดตะกอนในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบี ด้วยผงเยื่อกระดาษ สำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
19 ผลของความลาดชันความเร็ว และอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
20 ผลของความลาดชันความเร็วและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์
21 ผลของพีเอสและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่อการลดซัลเฟต ในระบบยูเอเอสบีสำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น
22 ผลของจำนวนแผ่นกั้นและอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ ที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้น โดยระบบเอบีอาร์
23 การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชั่นร่วมกับกระบวนการออสโมซิสผันกลับเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
24 ผลของการเติมพอลิเมอร์ประจุบวกต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารทะเล
25 ผลของแหล่งคาร์บอนที่มีต่อการสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ในระบบยูเอเอสบีสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรท
ปี พ.ศ. 2551
26 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อนต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
27 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
28 การใช้ pulp powder สำหรับสร้างเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอเอสบี
29 ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อน ต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2550
30 ผลของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมต่อการลดซัลเฟตและไนเตรตในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
31 ผลของคลอไรด์ที่มีต่อการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียปิโตรเคมีโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
32 ผลของอิออนลบต่อการลดไนเตรทในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบี
ปี พ.ศ. 2549
33 ผลของการเติมโพลีเมอร์ต่อการสร้างตะกอนเม็ดของระบบยูเอเอสบีในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง
34 ผลของอัตราส่วนซีโอดีต่อซัลเฟตที่มีต่อซัลเฟตรีดักชันในระบบถังกรองไร้อากาศ
35 การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2548
36 การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
37 ความเป็นไปได้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกากตะกอนของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร
38 ผลของสภาวะการเดินระบบที่มีต่อการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอทในกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสุราแบบที่ใช้ไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
39 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
40 ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีด
41 ผลของสัดส่วนอัตราไหลเข้าต่ออัตราไหลเวียนกลับและความเร็วไหลขิ้น ที่มีต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบอีจีเอสบี
42 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำ
43 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับร้านอาหารริมน้ำ
44 การพัฒนาระบบ UASB-Biofilter ในการบำบัดน้ำเสียสะพานปลา
45 เครื่องต้นแบบระบบการกรองแบบนาโนสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชน
46 การใช้กระบวนการ UASB-AS ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็ม
ปี พ.ศ. 2546
47 การนำน้ำทิ้งจากบ้านเรือนกลับมาใช้ใหม่เพื่อการปลูกไม้ประดับ
48 ระบบนาโนฟิลเตรชันขนาดทดสอบสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำประปา
49 การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเป็นระบบบำบัดขั้นที่สามในการบำบัดน้ำเสียชุมชน
50 การใช้เซลล์ตรึงในการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำด้วยระบบอีจีเอสบี
51 การใช้โอโซนสำหรับกการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
52 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับที่พักอาศัยชุมชนริมน้ำ
53 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยกระบวนการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ร่วมกับกระบวนไมโครฟิลเทรชั่นเมมเบรนแบบจมตัว
54 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม่ที่เป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ที่มีไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนจมตัว แบบแอนนอกซิก-แอนแอโรบิก-ออกซิก เพื่อการนำกลับน้ำเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่
55 การใช้กระบวนการยูเอเอสบี-แอน็อกซิก-แอโรบิก ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูงจากน้ำเสียสะพานปลา
ปี พ.ศ. 2545
56 ผลของสับสเตรทที่มีต่อการกำจัดสีรีแอกทีฟฟอรัสโดยระบบเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก/แอโรบิก /
57 การกำจัดสารอินทรีย์ละลายน้ำด้วยถ่านกัมมันต์แบบเกร็ด
58 ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์แบบชั้นเม็ดตะกอนขยายตัวสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน
59 ผลของรูปแบบใบกวนที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพลเล็ต
60 การกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับไมโครฟิลเตรชัน
61 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยกระบวนการร่วมของการออกซิเดชันขั้นสูงการเติมสารอาหารร่วมและยูเอเอสบีแบบมีถังสร้างกรด
62 การบำบัดน้ำเสียจากศูนย์การค้าด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่มีเมมเบรนแบบจมตัวร่วมกับคอลัมน์ทรายเคลือบเหล็กออกไซด์
ปี พ.ศ. 2544
63 กระบวนการไมโครฟิลเตรชันในการผลิตน้ำประปา
64 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบการประเมินและเปรียบเทียบราคาของระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบต่างๆกัน
ปี พ.ศ. 2543
65 การใช้หลอดรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดความดันต่ำในการบำบัดน้ำดิบที่ปนเปือนโคลิฟาจ
66 การลดสีรีแอกทีฟโดยกระบวนการเอสบีบีอาร์แบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
67 การบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นสูงด้วยกระบวนการออสโมซิสผันกลับ
68 การศึกษากระบวนการทำให้ลอยตัวด้วยอากาศที่ละลายน้ำเพื่อกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบ
ปี พ.ศ. 2542
69 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยระบบเอสบีอาร์ ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ชนิดผง