ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 16
2 อโณทัย ชุมสาย 12
3 พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ 10
4 ศิริพร ชุมแสงโชติสกุล 8
5 ภาณี ถิรพร 8
6 จุลภาค คุ้นวงศ์ 8
7 ประเทือง ดอนสมไพร 8
8 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 8
9 สุนันทา จันทกูล 7
10 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 7
11 สิริกุล วะสี 7
12 สมศิริ แสงโชติ 7
13 อรรัตน์ มงคลพร 7
14 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 7
15 เกษม พิลึก 6
16 กาญจน์ จันทร์ลอย 6
17 วุฒิชัย ทองดอนแอ 6
18 ชัชรี นฤทุม 3
19 เอมอร อังสุรัตน์ 3
20 พัชรา ศิริโสภณพงศ์ 2
21 กัลยา วังมี 2
22 ประสูติ สิทธิสรวง 2
23 นาตยา ดำอำไพ 2
24 กิติยา กิจควรดี 2
25 สมศักดิ์ รัตนยิ่งยง 2
26 ศิริชัย กาญจนวาสี 2
27 สุขทวี ศุภปรากร 2
28 จตุพร จิตรบุญถนอม 2
29 พัชราภรณ์ ภู่ไพบูลย์ 2
30 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 2
31 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 2
32 ดวงอร อริยพฤกษ์ 2
33 ชวลิต ฮงประยูร 2
34 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 2
35 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 2
36 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2
37 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 2
38 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
39 สาคร ชินวงค์ 2
40 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 2
41 สามารถ เศรษฐวิทยา 2
42 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
43 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 2
44 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
45 คนึงรัตน์ คำมณี 2
46 ศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล 1
47 รัชนี ฮงประยูร 1
48 รัชนี จารุสันต์ 1
49 มานิต ลาเกลี้ยง 1
50 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
51 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1
52 จรัสศรี ผลคำ 1
53 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 1
54 นพสิทธิ์ ล่องจ้า 1
55 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
56 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
57 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
58 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
59 วรรณดี สุทธินรากร 1
60 กรุง สีตะธนี 1
61 วลี สงสุวงค์ 1
62 เพ็ญจันทร์ ธาตุไพบูลย์ 1
63 กวิศร์ วานิชกุล 1
64 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 1
65 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 1
66 สุชีรา มาตยภูธร 1
67 วิชัย สรพงษ์ไพศาล 1
68 ภราดร ดอกจันทร์ 1
69 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
70 โกศล เจริญสม 1
71 ฐิติยา แซ่ปัง 1
72 สิรีรัตน์ เชษฐสุมน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 4
9 2547 1
10 2545 8
11 2543 1
12 2541 1
13 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: ผัก
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q
3 โครงการวิจัยในประเด็นมาตรฐานสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร ด้านผัก
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาผลของ
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
7 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยรับรอและเเนวทางปฏิบัติเพื่อรับรองระบบผลิตผักเเละผลไม้ตามมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2549
9 การ Implement ระบบควบคุม GAP เพื่อส่งครัวการบิน: การพัฒนาการรับรองระบบผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล
10 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
11 การศึกษาและจัดทำต้นแบบคู่มือและวีซีดี การผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAP ภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครปฐม
12 ต้นแบบระบบการตรวจประเมินระบบผลิตผักตามมาตรฐาน GAP
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2545
14 แบบของไอโซไซม์ในพันธุกรรมพันธุ์ไม้ไทย : หมากส่งและมะเกี๋ยง
15 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
16 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
17 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
18 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
19 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
20 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
21 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2543
22 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ปี พ.ศ. 2541
23 การวิจัยและพัฒนาแนวทางของเกษตรผสมผสานเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชผักเศรษฐกิจแบบยั่งยืน