ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลธิชา ระลึก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แรงจูงใจ สิ่งสนับสนุน และปัญหาในการทำวิจัยของอาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มวิชาสาธารณสุขขั้นนำ
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์วิชาสาธารณสุขขั้นนำ
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชา อาชีวอนามัย