ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลธิชา นิวาสประกฤติ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- ชลธิชา นิวาสประกฤต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และการปลูกมะเม่า(Antidesma spp.) ตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.)Oken) และ คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz)
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาการผลิตผักอินทรีย์บนพื้นฐานของการปลูกเชิงระบบบนพื้นที่จำกัด
3 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
4 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
5 การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
6 การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมระบบการปลูกพืชโดยมีผักหวานป่าเป็นพืชหลัก
7 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไผ่หวานเป็นการค้า
8 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักกูดเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ จากพืชสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
10 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์จากพืชเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
12 การศึกษาทดลองตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการแปรรูปลองกอง
13 การคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและยาสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2542
14 การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก
15 การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก
16 การเปรียบเทียบการใช้เทคนิค DNA marker ในการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของพริก
ปี พ.ศ. 2540
17 การศึกษาตัวตรวจสอบชนิด Microsatellite ในการจำแนกพันธุ์พริก