ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชลดรงค์ ทองสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2557
2 การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในครัวเรือนของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ปี พ.ศ. 2556
3 การสำรวจและจัดทำข้อมูลพรรณไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4 การศึกษาความหลากหลายของนกเพื่อพัฒนากิจกรรมการดูนกในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร
5 การสำรวจและจัดทำข้อมูลพรรไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ปี พ.ศ. 2555
6 การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชุมพร: สถานะ ความ ต้องการ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น
7 ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านในไร่และพื้นที่เชื่อมโยง
8 ศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านในไร่และพื้นที่เชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร
10 การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพร
11 การศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่อ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร
12 การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2553
13 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชุมพรและแนวทางในการพัฒนา
14 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชุมพรและแนวทางในการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2552
15 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
16 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรและพืชกินได้ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
18 การพัฒนามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
19 การพัฒนามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
20 การศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรและพืชกินได้ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2550
21 การสำรวจความหลากหลายของชนิดนก ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2549
22 การสำรวจความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
23 การสำรวจความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2546
24 พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาคมอนุรักษ์เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Development of natural resource management of the Khao Luang Range Civil Society, Nakhon Si Thammarat Province / ชลดรงค์ ทองสง
25 พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประชาคมอนุรักษ์เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช