ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชรินทร ศรีวิฑูรย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของโครงการการเลี้ยงไส่เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนหมู่บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
4 การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันของเกษตรในพื้นที่ภาคใต้
5 การศึกษาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนหมู่บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
6 การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันของเกษตรในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
7 การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตรขนาดย่อมในพื้นที่ตลาดคำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่