ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชมดาว สิกขะมณฑล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 5
2 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 5
3 เพลินใจ ตังคณะกุล 4
4 สมจิต อ่อนเหม 4
5 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 4
6 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 4
7 กรุณา วงษ์กระจ่าง 4
8 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 3
9 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 3
10 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 3
11 พัชรี ตั้งตระกูล 3
12 งามจิตร โล่วิทูร 3
13 เย็นใจ ฐิตะฐาน 2
14 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
15 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
16 อภิญญา จุฑางกูร 2
17 วราภรณ์ ประเสริฐ 2
18 สุมิตรา บุญบำรุง 2
19 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 2
20 วินัศ ภูมินาถ 1
21 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
22 วรพล เพ็งพินิจ 1
23 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
24 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
25 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
26 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 1
27 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 1
28 สิริวัฒนา จิตตรีพล 1
29 รัศมี ศุภศรี 1
30 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
31 ผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 1
32 ศิริพร ตันจอ 1
33 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
34 รังสิมา เก่งการพานิช 1
35 นางสาวนงนุช กัณฑานนท์ 1
36 ประจงเวท สาตมาลี 1
37 นายอำนาจ คูตะคุ 1
38 Dr. Hiroshi Okadome 1
39 วันเพ็ญ มีสมญา 1
40 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
41 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
42 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
43 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
44 จันทิมา จาปะเกษตร์ 1
45 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 6
3 2554 3
4 2552 2
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2544 1
11 2543 1
12 2540 1
13 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread
3 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
5 ผลของการเสริมอินนูลินต่อการดูดซึมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีหลอดทดลอง
6 ผลของเครื่องปรุงสมุนไพรในน้ำหมักที่มีต่อปริมาณสารก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในไก่ย่างและหมูย่าง
7 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น
9 การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กปราศจากกลูเตน
10 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว
12 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสมุนไพรและผัก
ปี พ.ศ. 2549
15 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก
16 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์โครงการหลวง : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2548
17 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสัมผัสของบุคคลากรในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
19 การใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลีในการผลิตบะหมี่และเกี๊ยวกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2546
20 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมารฟินอลทั้งหมดของสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2544
21 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการยอมรับ
ปี พ.ศ. 2543
22 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานที่จำหน่ายในท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2540
23 การพัฒนาคุกกี้กล้วยตาก