ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
ปี พ.ศ. 2553
2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี
ปี พ.ศ. 2552
3 Simple, efficient, and cost-effective multiplex genotyping with matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry of hemoglobin beta gene mutations
ปี พ.ศ. 2550
4 ความสัมพันธ์ของยีนกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในคนไทย
5 จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2548
6 การตรวจหาผู้ที่มีความผิดปรกติทางพันธุกรรม และการพัฒนาแผนสุขภาพเพื่อบำบัดแก้ไขและป้องกันโรค (ต่อเนื่องปีที่ 3)
7 การตรวจหาผู้ที่มีความผิดปรกติทางพันธุกรรม และการพัฒนาแผนสุขภาพเพื่อบำบัดแก้ไขและป้องกันโรค (ต่อเนื่องปีที่ 2)