ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริกานดา แหยมคง 9
2 อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ 9
3 วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ 9
4 องค์การบริหาร ส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
5 องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
6 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
7 องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
8 เทศบาลตำบล ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
9 เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
10 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
11 องค์การบริหารส่วน ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
12 ศศิพร สุดใจ 1
13 กิ่งดาว จินดาเทวิน 1
14 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
15 จรูญ คำทิพย์ 1
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1
17 องค์การบริหาร ส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 9
2 2555 1
3 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการลดขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2 โครงการลดขั้นตอนการรับจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
3 โครงการลดขั้นตอนการจัดการเหตุรำคาญแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4 โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการลดขั้นตอนการทำงานด้านการขออนุญาตสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการปรับลดระยะเวลาการให้บริการกำหนดเลขที่บ้านประจำปี 2556 เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
9 โครงการปรับปรุงกระบวนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
10 การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมเสริมภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
11 การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียน เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้