ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ‰
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chadamas Thuvasethakul 27
2 กษิติธร ภูภราดัย 25
3 Kasititorn Pooparadai 18
4 สิรินทร ไชยศักดา 11
5 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 10
6 สุมาวสี ศาลาสุข 10
7 Sumavasee Salasuk 8
8 Thaweesak Koanantakool 7
9 Sirintorn Chaisakda 7
10 ปริญญา ชฏิลาลัย 6
11 กาญจนา วานิชกร 6
12 Kalaya Udomvitid 5
13 กัลยา อุดมวิทิต 5
14 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 4
15 Kanchana Wanichkorn 4
16 วันดี กริชอนันต์ 3
17 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 3
18 ดิเรก เจริญผล 3
19 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 3
20 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 3
21 Parinya Chatilalai 2
22 พรรณี พนิตประชา 2
23 Jintana Pattanatornchai 2
24 ปัญชลี พึ่งพิศ 2
25 Orachat Leingpeboon 2
26 จินตนา พัฒนาธรชัย 2
27 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 2
28 ปณิตา ล่ำซำ 2
29 Kasama Kongsmak 2
30 Piengpen Butkatanyoo 2
31 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 2
32 วทัญญู พุทธรักษา 2
33 รัชนี เอี่ยมฐานนท์ 2
34 สุรางคณา วายุภาพ 2
35 Wanwisa Srikram 2
36 กษมา กองสมัคร 2
37 Ratchanee Iemthanon 2
38 ชั่งทอง โอภาสสิริวิทย์ 1
39 ภัทรวรรณ จารุมิลินท 1
40 ปรัชณี เรืองขนาบ 1
41 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
42 เธียรชัย ณ นคร 1
43 ฑุณา ทับทิมหิน 1
44 ปริญญา ชฎิลาลัย 1
45 พากเพียร สุนทรสิต 1
46 อัครพล ฮวบเจริญ 1
47 ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ 1
48 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 1
49 Apinya Kamolsook 1
50 Manoo Ordeedolchest 1
51 Wandee Krichanan 1
52 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
53 กนกอร ฉวาง 1
54 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 1
55 ปาริชาติ สวัสดิรักษ์ 1
56 พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ 1
57 ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล 1
58 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
59 กอบกุล สรรพกิจจำนง 1
60 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 1
61 อุรุพจน์ กัลยาสิริ 1
62 เฉลิมคล จงสงวน 1
63 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
64 Tavida Mitrpant 1
65 ถวิดา มิตรพันธ์ 1
66 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
67 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
68 สายสมร นาคลดา 1
69 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
70 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
71 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
72 Pannee Panitpracha 1
73 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
74 ทิพยา ตังหงส์ 1
75 จำรัส สว่างสมุทร 1
76 เสน่ห์ สายวงศ์ 1
77 Panita Lamsam 1
78 Bancha Dokmai 1
79 พัตรานุช ศรประสิทธิ์ 1
80 บัญชา ดอกไม้ 1
81 Watanyoo Putharaksa 1
82 อภิชัย ธรรมเสริมสุข 1
83 เลิศศักดิ์ เลขวัต 1
84 เกชา มานชู 1
85 อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ 1
86 Jirapon Tubtimhin 1
87 จิรพล ทับทิมหิน 1
88 Rojanasak Chomvilailuk 1
89 Witawat Rungruangphon 1
90 โรจนศักดิ์ โฉมฉัตรวิไล 1
91 พนิดา สายประดิษฐ์ 1
92 Panida Saipradit 1
93 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
94 Surangkana Wayuparb 1
95 Direk Chareonpol 1
96 Ittichai Patmasiriwat 1
97 Lertsak Lekawat 1
98 อลิสา คงทน 1
99 Alisa Kongthon 1
100 สยาม ชุณห์วิจิตรา 1
101 อภิญญา กมลสุข 1
102 อิสรา รำไพกุล 1
103 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
104 Isara Rampaigul 1
105 Puncharee Pungpit 1
106 รัชนี ศรีบุญเที่ยง 1
107 นพพร ม่วงระย้า 1
108 มนัสชล หิรัญรัตน์ 1
109 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
110 Nonthawat Magroodin 1
111 Yaowalak Khonklong 1
112 Manutchol Hirunrut 1
113 เยาวลักษณ์ คนคล่อง 1
114 Sayam Chunwijitra 1
115 Nopporn Muangraya 1
116 Sutat Patomnuphong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2551 5
4 2550 3
5 2549 8
6 2548 4
7 2547 4
8 2546 5
9 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
2 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
3 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
ปี พ.ศ. 2551
5 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
6 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
7 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
8 คู่มือการใช้งานระบบ eLearning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
9 รายงานการศึกษาผลกระทบและประเด็นข้อกฎหมายอันเกิดจาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID
ปี พ.ศ. 2550
10 รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำปี 2549
11 ห่วงโซ่อุปทานและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย
12 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
ปี พ.ศ. 2549
13 การอภิบาลกิจการอินเทอร์เน็ต (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
15 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
16 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
17 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับภาพรวม)
18 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
19 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
20 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
21 รายงานการสำรวจสถานภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2547
22 โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (รายงานฉบับสมบูรณ์)
23 แผนที่การพัฒนาคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย: ด้านนโยบาย แรงจูงใจ และโครงสร้างพื้นฐาน (พ.ศ. 2549 - 2553)
24 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
ปี พ.ศ. 2547
25 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
26 รายงานผลการศึกษานโยบายความปลอดภัยของเครือข่ายสำหรับประเทศไทย
27 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
28 รายงานผลการสำรวจผู้ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย “ภาษิต” บนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2546
29 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
30 Information Technology Policy Framework 2001-2010 : Thailand vision towards a knowledge - base economy
31 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society
32 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
33 Promoting ICT for Human Development in Asia (Thailand case)
ปี พ.ศ. 2545
34 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
35 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
36 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549