ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชญาดา ดวงวิเชียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรา ถาวรรัตน์ 6
2 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
3 กาญจนา ทองนะ 3
4 พัชราพร หนูวิสัย 3
5 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
6 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
7 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
8 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
9 ไกรศร ตาวงศ์ 3
10 สาคร โรจนัย 3
11 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
12 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
13 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
14 มณี หาชานนท์ 3
15 บุญญาภา ศรีหาตา 3
16 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
17 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
18 สุภาพร สุขโต 3
19 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
20 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
21 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
22 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
23 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
24 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
25 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
26 สุรกิตติ ศรีกุล 3
27 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
28 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
29 ศักดา พุทธพาธ 3
30 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
31 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
32 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
33 เวียง อากรชี 3
34 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
35 บุญณิศา ฆังคมณี 3
36 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
37 พุฒนา รุ่งระวี 3
38 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
39 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
40 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
41 โอภำษ บุญเส็ง 3
42 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
43 อาพร คงอิสโร 3
44 เมธาพร พุฒขำว 3
45 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
46 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
47 สุมนำ งามผ่องใส 3
48 อรุณี ใจเถิง 3
49 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
50 กุลชาติ นำคจันทึก 3
51 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
52 จำนง ชัญถาวร 3
53 เอมอร เพชรทอง 3
54 สมพงษ์ ทองช่วย 3
55 โอภาษ บุญเส็ง 3
56 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
57 จันทรา บดีศร 3
58 รมิดา ขันตรีกรม 3
59 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
60 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
61 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
62 ฉลอง เกิดศรี 3
63 อิสระ พุทธสิมมา 3
64 วินัย ศรวัต 3
65 ประนอม ใจอ้าย 3
66 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
67 กลวัชร ทิมินกุล 3
68 อรพิน หนูทอง 3
69 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
70 วัชรี ศรีรักษา 3
71 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
72 ประภาส แยบยน 3
73 วรกร สิทธิพงษ์ 3
74 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
75 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
76 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
77 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
78 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
79 สันติ พรหมคำ 3
80 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
81 ประพิศ วองเทียม 3
82 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
83 จงรักษ์ จารุเนตร 3
84 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
85 อานนท์ มลิพันธ์ 3
86 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
87 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
88 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
89 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
90 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
91 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
92 อนุชา เหลาเคน 3
93 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
94 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
95 สุภาวดี สมภาค 3
96 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
97 เสาวรี บำรุง 3
98 สุชาติ คำอ่อน 3
99 วัลลีย์ อมรพล 3
100 จารุวรรณ บางแวก 3
101 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
102 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
103 แฉล้ม มาศวรรณา 3
104 ปรีชา แสงโสดา 3
105 กิติพร เจริญสุข 3
106 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 14