ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชญาดา ดวงวิเชียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรา ถาวรรัตน์ 6
2 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
3 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
4 เวียง อากรชี 3
5 ศักดา พุทธพาธ 3
6 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
7 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
8 พุฒนา รุ่งระวี 3
9 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
10 ประภาส แยบยน 3
11 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
12 บุญณิศา ฆังคมณี 3
13 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
14 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
15 อรุณี ใจเถิง 3
16 จำนง ชัญถาวร 3
17 สุมนำ งามผ่องใส 3
18 อาพร คงอิสโร 3
19 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
20 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
21 กุลชาติ นำคจันทึก 3
22 วัชรี ศรีรักษา 3
23 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
24 โอภำษ บุญเส็ง 3
25 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
26 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
27 อรพิน หนูทอง 3
28 ประนอม ใจอ้าย 3
29 วินัย ศรวัต 3
30 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
31 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
32 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
33 อิสระ พุทธสิมมา 3
34 ฉลอง เกิดศรี 3
35 เสาวรี บำรุง 3
36 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
37 สุชาติ คำอ่อน 3
38 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
39 สันติ พรหมคำ 3
40 โอภาษ บุญเส็ง 3
41 จันทรา บดีศร 3
42 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
43 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
44 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
45 วรกร สิทธิพงษ์ 3
46 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
47 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
48 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
49 รมิดา ขันตรีกรม 3
50 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
51 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
52 กลวัชร ทิมินกุล 3
53 เมธาพร พุฒขำว 3
54 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
55 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
56 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
57 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
58 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
59 ประพิศ วองเทียม 3
60 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
61 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
62 เอมอร เพชรทอง 3
63 สมพงษ์ ทองช่วย 3
64 วัลลีย์ อมรพล 3
65 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
66 จงรักษ์ จารุเนตร 3
67 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
68 ปรีชา แสงโสดา 3
69 กิติพร เจริญสุข 3
70 จารุวรรณ บางแวก 3
71 สุภาวดี สมภาค 3
72 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
73 แฉล้ม มาศวรรณา 3
74 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
75 อานนท์ มลิพันธ์ 3
76 อนุชา เหลาเคน 3
77 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
78 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
79 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
80 สุภาพร สุขโต 3
81 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
82 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
83 กาญจนา ทองนะ 3
84 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
85 พัชราพร หนูวิสัย 3
86 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
87 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
88 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
89 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
90 ไกรศร ตาวงศ์ 3
91 สาคร โรจนัย 3
92 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
93 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
94 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
95 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
96 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
97 บุญญาภา ศรีหาตา 3
98 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
99 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
100 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
101 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
102 สุรกิตติ ศรีกุล 3
103 มณี หาชานนท์ 3
104 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
105 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
106 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 14