ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชญาดา ดวงวิเชียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรา ถาวรรัตน์ 6
2 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
3 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
4 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
5 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
6 บุญญาภา ศรีหาตา 3
7 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
8 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
9 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
10 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
11 สุรกิตติ ศรีกุล 3
12 มณี หาชานนท์ 3
13 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
14 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
15 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
16 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
17 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
18 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
19 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
20 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
21 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
22 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
23 เอมอร เพชรทอง 3
24 สมพงษ์ ทองช่วย 3
25 วัลลีย์ อมรพล 3
26 สุภาพร สุขโต 3
27 พัชราพร หนูวิสัย 3
28 อรุณี ใจเถิง 3
29 จำนง ชัญถาวร 3
30 สุมนำ งามผ่องใส 3
31 อาพร คงอิสโร 3
32 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
33 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
34 กุลชาติ นำคจันทึก 3
35 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
36 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
37 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
38 โอภำษ บุญเส็ง 3
39 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
40 เมธาพร พุฒขำว 3
41 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
42 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
43 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
44 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
45 กาญจนา ทองนะ 3
46 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
47 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
48 สาคร โรจนัย 3
49 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
50 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
51 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
52 ไกรศร ตาวงศ์ 3
53 ประพิศ วองเทียม 3
54 จงรักษ์ จารุเนตร 3
55 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
56 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
57 วรกร สิทธิพงษ์ 3
58 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
59 อรพิน หนูทอง 3
60 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
61 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
62 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
63 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
64 กลวัชร ทิมินกุล 3
65 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
66 วัชรี ศรีรักษา 3
67 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
68 เวียง อากรชี 3
69 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
70 ศักดา พุทธพาธ 3
71 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
72 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
73 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
74 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
75 ประภาส แยบยน 3
76 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
77 บุญณิศา ฆังคมณี 3
78 พุฒนา รุ่งระวี 3
79 รมิดา ขันตรีกรม 3
80 จันทรา บดีศร 3
81 ปรีชา แสงโสดา 3
82 กิติพร เจริญสุข 3
83 จารุวรรณ บางแวก 3
84 สุภาวดี สมภาค 3
85 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
86 แฉล้ม มาศวรรณา 3
87 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
88 อานนท์ มลิพันธ์ 3
89 อนุชา เหลาเคน 3
90 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
91 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
92 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
93 เสาวรี บำรุง 3
94 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
95 ประนอม ใจอ้าย 3
96 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
97 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
98 โอภาษ บุญเส็ง 3
99 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
100 วินัย ศรวัต 3
101 สุชาติ คำอ่อน 3
102 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
103 สันติ พรหมคำ 3
104 อิสระ พุทธสิมมา 3
105 ฉลอง เกิดศรี 3
106 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 14