ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชญาดา ดวงวิเชียร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุธีรา ถาวรรัตน์ 6
2 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
3 อาพร คงอิสโร 3
4 เมธาพร พุฒขำว 3
5 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
6 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
7 สุมนำ งามผ่องใส 3
8 อรุณี ใจเถิง 3
9 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
10 กุลชาติ นำคจันทึก 3
11 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
12 จำนง ชัญถาวร 3
13 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
14 ไกรศร ตาวงศ์ 3
15 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
16 กาญจนา ทองนะ 3
17 พัชราพร หนูวิสัย 3
18 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
19 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
20 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
21 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
22 โอภำษ บุญเส็ง 3
23 สาคร โรจนัย 3
24 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
25 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
26 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
27 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
28 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
29 วรกร สิทธิพงษ์ 3
30 อรพิน หนูทอง 3
31 วัชรี ศรีรักษา 3
32 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
33 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
34 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
35 กลวัชร ทิมินกุล 3
36 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
37 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
38 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
39 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
40 ประภาส แยบยน 3
41 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
42 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
43 ศักดา พุทธพาธ 3
44 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
45 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
46 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
47 เวียง อากรชี 3
48 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
49 บุญณิศา ฆังคมณี 3
50 พุฒนา รุ่งระวี 3
51 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
52 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
53 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
54 สุรกิตติ ศรีกุล 3
55 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
56 สุภาวดี สมภาค 3
57 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
58 เสาวรี บำรุง 3
59 สุชาติ คำอ่อน 3
60 จารุวรรณ บางแวก 3
61 ปรีชา แสงโสดา 3
62 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
63 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
64 แฉล้ม มาศวรรณา 3
65 กิติพร เจริญสุข 3
66 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
67 สันติ พรหมคำ 3
68 โอภาษ บุญเส็ง 3
69 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
70 จันทรา บดีศร 3
71 รมิดา ขันตรีกรม 3
72 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
73 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
74 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
75 ฉลอง เกิดศรี 3
76 อิสระ พุทธสิมมา 3
77 วินัย ศรวัต 3
78 ประนอม ใจอ้าย 3
79 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
80 อนุชา เหลาเคน 3
81 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
82 บุญญาภา ศรีหาตา 3
83 สุภาพร สุขโต 3
84 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
85 เอมอร เพชรทอง 3
86 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
87 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
88 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
89 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
90 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
91 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
92 สมพงษ์ ทองช่วย 3
93 วัลลีย์ อมรพล 3
94 ประพิศ วองเทียม 3
95 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
96 จงรักษ์ จารุเนตร 3
97 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
98 อานนท์ มลิพันธ์ 3
99 มณี หาชานนท์ 3
100 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
101 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
102 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
103 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
104 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
105 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
106 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 14