ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉันทรา พูนศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิธร วสุวัต 10
2 จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ 10
3 เตือนตา เสมาทอง 7
4 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 6
5 ปัทมา สุนทรศารทูล 6
6 พุทธรินทร์ วรรณิสสร 6
7 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 5
8 อุบลวรรณ พงษ์ประยูร 4
9 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 4
10 ลาวัลย์ ชตานนท์ 4
11 ศิริเพ็ญ จริเกษม 4
12 วิไลพร แช่มช้าง 4
13 อัจฉราพร พันธุ์รักษ์วงศ์ 4
14 ปราณี นันทศรี 4
15 สายพิณ แสงหิรัญ 4
16 วรรณี คูสำราญ 4
17 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 4
18 วรรณลักษณ์ บัวบาน 3
19 อัจฉรา ไชยองค์การ 3
20 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 3
21 เปรมสุดา สมาน 3
22 สมพร มูลมั่งมี 3
23 เพียงใจ คูประดินันท์ 2
24 รัตนศิริ จิวานนท์ 2
25 ทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์ 2
26 พรทิพา พิชา 2
27 ดาลัด จันทราพิทักษ์ 2
28 มติ เหรียญกิจการ 2
29 ศิรินันท์ จันทร 2
30 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
31 ธัญชนก เมืองมั่น 1
32 ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 1
33 ชนะ พรหมทอง 1
34 ประพิมพรรณ จันทร์แก้ว 1
35 อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ 1
36 จีรายุ ทองดอนเอ 1
37 สดศรี เนียมเปรม 1
38 ภูษิตา วรรณิสสร 1
39 ไสว นาคาแก้ว 1
40 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 1
41 อุบล ฤกษ์อ่ำ 1
42 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 1
43 อนวัช สุวรรณกุล 1
44 วิมลศรี พรรธนประเทศ 1
45 โศรดา วัลภา 1
46 วิเชียร เขยนอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2537 2
4 543 24